Ubezpieczenia upraw rolniczych z dopłatą. Jakie ryzyka obejmuje?

27 kwietnia 2023
Kategorie: Ekonomia, Ubezpieczenia
post-image

Jak co roku tak i wiosną 2023 roku rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy z dopłatą z budżetu państwa do składek. Jakie uprawy są objęte polisą z dopłatą? Od jakiego ryzyka można wykupić ubezpieczenie?

Jakie uprawy i od jakiego ryzyka można ubezpieczyć z dopłatą do składek?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą wykupić ubezpieczenie dopłatą z budżetu państwa do składek dla następujących upraw:

 • zboża i kukurydza,
 • rzepak i rzepik,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • rośliny strączkowe.

Uprawy można ubezpieczyć od wystąpienia takich zdarzeń losowych, jak od:

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • suszy,
 • przymrozków wiosennych,
 • ujemnych skutków przezimowania.

Jaka jest dopłata z budżetu państwa do ubezpieczenia?

Zgodnie z prawem, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych wynoszą do 65% składki w przypadku, gdy określone przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekraczają

 • 9% sumy ubezpieczenia – gdy uprawy są położone na klasach gleby I – IV,
 • 12% sumy ubezpieczenia – gdy uprawy są położone na V klasie gleby,
 • 15% sumy ubezpieczenia – gdy uprawy są położone na VI klasie gleby.

W sezonie 2023 osiem zakładów ubezpieczeń zawarło z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie stosowania dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Wśród nich jest TUW „TUW”, będący w programie ubezpieczeń z dopłatą od 2006 r., czyli od samego jego początku.

Kiedy rolnik otrzyma odszkodowanie za szkody w uprawach?

To jakie dokładnie odszkodowanie otrzyma rolnik za straty w uprawie wywołane przez zdarzenia losowe zależy od oszacowanego przez rzeczoznawcę rozmiaru szkody. To od jakiego poziomu szkody nastąpi wypłata odszkodowania zależy od wykupionej przez rolnika ochrony.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez powódź, grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi oraz lawinę – jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10%, a za szkody spowodowane przez suszę – jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25%.

Kiedy rolnik nie otrzyma odszkodowania, pomimo poniesionych strat w uprawie?

Rolnicy powinni także zwrócić uwagę, że nie każdy rodzaj strat na polu daje możliwość ubiegania się o rekompensatę. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za szkody:

 • spowodowane przez szkodniki lub choroby;
 • spowodowane przez utworzenie się zastoisk wodnych na skutek opadu deszczu lub tajania śniegu na terenach bezodpływowych i niezmeliorowanych;
 • będących następstwem ujemnych skutków przezimowania, jeżeli rośliny nie osiągnęły odpowiedniej fazy wzrostu przed zakończeniem jesiennej wegetacji
 • powstałe na skutek nieprzestrzegania terminów agrotechnicznych lub źle wykonanych zabiegów agrotechnicznych;
 • jeżeli plon główny został zebrany bez zgody ubezpieczyciela, przed przybyciem na miejsce szkody jego rzeczoznawcy;
 • wynikłych z wylegania roślin;
 • spowodowanych opadaniem lub osypywaniem plonu ze względu na opóźniony zbiór.

Dodatkowe ubezpieczenie od ognia czy wylegania

Wybierając ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą, warto także pomyśleć o jego rozszerzeniu o inne ryzyka niż tylko te objęte dopłatami, ale często powodującymi szkody w uprawach.

TUW „TUW” oferuje przykładowo:

 • ochronę od ryzyka ognia, obejmującą dodatkowo, w przypadku upraw zbóż, także słomę,
 • rozszerzenie ryzyka deszczu nawalnego o szkody całkowite powstałe na skutek zastoisk wodnych,
 • rozszerzenie ochrony od szkody wynoszących co najmniej 8% ubytku plonu,
 • ochronę upraw zbóż od skutków wylegania,
 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych przed ich wysiewem lub wysadzeniem.

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Warto także zwrócić uwagę na istotne zapisy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nimi, rolnik, który otrzymał dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek ubezpieczenia minimum połowy powierzchni swoich upraw rolnych, wskazanych w ww. ustawie.

Jeśli gospodarz nie podpisze żadnej umowy i nie będzie mieć ubezpieczonej co najmniej 50% powierzchni upraw, może zostać ukarany  za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość takiej kary wynos równowartość 2 euro od 1 ha. Kara ta trafia do urzędu gminy, w której rolnik prowadzi gospodarstwo.

Co istotne, rolnik nie zostanie ukarany, pomimo nawet nie zawarcia umowy ubezpieczenia, o ile co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem rolnictwa umowy w sprawie dopłat, odmówią na piśmie rolnikowi zawarcia umowy ubezpieczenia.

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum