O nas

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest pierwszym ogólnopolskim towarzystwem stosującym wzajemnościową formułę realizacji ubezpieczeń w powojennej Polsce.

Inicjatorami odrodzenia wzajemności ubezpieczeniowej były banki spółdzielcze, BISE – Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, EURESA (holding tuw-ów Europy Zachodniej pomagający wznowić ideę wzajemności), fundacje oraz samorządy terytorialne z obszaru całej Polski.

Zamysłem organizatorów naszego Towarzystwa było stworzenie powszechnego, ogólnopolskiego zakładu ubezpieczeń wzajemnych.
Towarzystwo uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 10 października 1991 roku, natomiast 27 lutego 1992 roku Sąd dokonał pierwszego wpisu do Rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

16 marca 1992 roku Towarzystwo wystawiło pierwszą polisę i tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych. Pierwsi założyciele Towarzystwa stali się automatycznie jego udziałowcami. Do ich grona dołączyły z czasem podmioty, które wspierają ruch na rzecz szerzenia świadomości ubezpieczeniowej i idei wzajemnościowej, w tym wywodzące się ze środowisk rolniczych, samorządowych i kościelnych kościoła katolickiego.

Towarzystwo jest uprawnione do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ubezpieczenia określonych w Dziale II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” (według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) i proponuje szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego dla rolników, domu, firm, kierowców (łącznie z ubezpieczeniami obowiązkowymi). Ochroną naszego Towarzystwa objęte są również jednostki samorządu terytorialnego, szkoły oraz kościoły.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest marką rozpoznawalną na rynku ubezpieczeniowym i zajmuje znaczące miejsce w rankingach instytucji finansowych. Posiada rozbudowaną sieć jednostek terenowych, co umożliwia bezpośredni kontakt z członkami Towarzystwa. Dzięki utrzymywaniu bliskich relacji ze środowiskami rolniczymi, samorządowymi i kościelnymi, Towarzystwo ma możliwość rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków i odpowiedniego kształtowania oferty ubezpieczeniowej, jak również szybkiego reagowania w razie zdarzeń losowych.