Członkostwo

Działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej naszym Członkom.

Członkami Towarzystwa mogą być zarówno osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.

W Towarzystwie istnieje CZŁONKOSTWO HONOROWE. Tytuł ten przyznawany jest przez Walne Zgromadzenie osobie, która w szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa. CZŁONEK HONOROWY jest uprawniony do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów.

Towarzystwo wydaje dokument potwierdzający wykupienie udziałów w postaci Deklaracji członkowskiej.

Pobierz

Dokument
Kategoria