Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wyraża wolę i otwartość na polubowne rozstrzyganie sporów. Kierując się w toku prowadzonej działalności zasadą wzajemności, Towarzystwo przykłada szczególna wagę do osiągania porozumień i prowadzenia dialogu. Przejawem tego jest zawieranie ugód na etapie postępowania likwidacyjnego, aktywne uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych, pozasądowych postępowaniach polubownych, jak również dążenie do ugodowego rozwiązywania sporów w toku prowadzonych spraw sądowych.
Towarzystwo uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych przed Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz w pozasądowych postępowaniach polubownych przy Rzeczniku Finansowym.