Strefa klienta

Obsługa ubezpieczeń

Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  „TUW” specjalizuje się przede wszystkim w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i rolnych. Ofertę kieruje do osób prywatnych, firm oraz instytucji, które poszukują tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Proponuje  szeroki wachlarz ubezpieczeń od ryzyka majątkowego wszelkiego rodzaju dla:

 • rodziny,
 • kierowców (łącznie z  ubezpieczeniami obowiązkowymi),
 • rolników,
 • firm,
 • agrobiznesu.

Ochroną  „TUW”  objęte  są również:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • szkoły,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

A wszystko  w myśl  zasady „Ubezpieczajmy się u siebie”

FAQ

Zakres ochrony ubezpieczenia Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego pojazdu, jego części oraz wyposażenia wskutek zderzenia się tego pojazdu z innym pojazdem:

 • który zarejestrowany jest na terytorium Polski,
 • którego posiadacz lub kierujący:
  • ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzenie szkody (sprawca szkody)
   oraz
  • jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez zakład ubezpieczeń działający na terenie Polski.

Ubezpieczenie Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS) pomaga minimalizować niedogodności powstałe w efekcie wypadku, ponieważ TUW „TUW” przejmie formalności związane z likwidacją szkody, gwarantując szybką wypłatę odszkodowania bez konieczności kontaktowania się ze sprawcą szkody lub jego ubezpieczycielem w celu dochodzenia roszczeń – wystarczy zgłosić szkodę pod numer telefonu nadrukowany na wniosko-polisie potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to pomaga złagodzić skutki wypadku, do którego doszło czy to z winy kierującego Twoim autem, czy też kierowcy innego pojazdu – wszyscy pasażerowie Twojego auta otrzymają świadczenie z tytułu powstałych urazów.

Wypłacimy świadczenia za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, a także podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • postoju i naprawy w trasie,
 • przy załadunku i rozładunku,
 • oraz na skutek pożaru czy wybuchu pojazdu.

Możesz wybrać sumę ubezpieczenia na osobę od 5 000 zł do 25 000 zł oraz zwiększyć ją kilkakrotnie dla kierowcy pojazdu, gdyż to on ponosi największe ryzyko.
W ten sposób dopasujesz ochronę ubezpieczeniową oraz składkę do Twoich potrzeb i możliwości.

Jest to Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Ubezpieczeniem (ZIELONA KARTA) objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w Zielonej Karcie.

Oferujemy ubezpieczenie budowanego budynku od zdarzeń losowych, a po osiągnięciu etapu budowy – stan surowy zamknięty, można również chronić mienie (wyposażenie, materiały budowlane oraz narzędzia i sprzęt budowlany) od zdarzeń losowych i ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

Oferujemy ubezpieczenie urządzeń służących do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (słońca, wiatru, wody, biomasy, biogazów, biopłynów, biopaliw) i odzyskiwania ciepła, od pożaru i innych zdarzeń losowych, stłuczenia oszklenia i kradzieży z włamaniem.

Oferujemy ubezpieczenie domów letniskowych na działkach rekreacyjnych i na terenie ogródków działkowych oraz wyposażenia i mienia służącego do rekreacji, od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie domu letniskowego jest oferowane jako dodatkowe rozszerzenie ochrony do ubezpieczenia domu lub mieszkania, lub ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych.

Pomoc medyczną i fachową pomoc specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń i instalacji grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza i stolarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC oraz pomoc przy uruchomieniu samochodu zapewniamy wtedy, gdy zawarte zostało ubezpieczenie domu lub mieszkania, lub ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na rolnika obowiązek ubezpieczenia:
• budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych,
• odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
oraz, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnik zobowiązany jest także ubezpieczyć co najmniej 50% areału upraw rolnych, wymienionych w tej ustawie.

Zgodnie z ustawą – budynki chronione są od skutków: ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny i upadku statku powietrznego.

Tak. Już od 13 lat realizujemy ubezpieczania „dopłatowe”, a co najważniejsze, ubezpieczenie w każdym z wariantów ubezpieczenia pozwala spełnić rolnikowi obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych. O szczegóły można pytać w placówkach TUW „TUW” i u naszych agentów.

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający rolnik wraz z zakładem ubezpieczeń. Pracownik TUW „TUW” lub Agent pomoże poprawnie ustalić wartość każdego ubezpieczanego budynku.

Towarzystwo posiada w swojej ofercie:

1) obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
3) kompleksowe ubezpieczenie Bezpieczna Zagroda, zapewniające ochronę,
a) budynków oraz budowli, mienia rolnego, maszyn i sprzętu rolniczego, środków produkcji, materiałów i zapasów, ruchomości domowych, zmagazynowanych płodów rolnych, zwierząt i upraw od ognia i innych zdarzeń losowych, z możliwością rozszerzenia o kradzież z włamaniem dla ruchomości domowych oraz zwierząt gospodarskich i sprzętu rolniczego, znajdujących się w budynkach,
b) w ramach ubezpieczenia Dom Assistance;
c) szeroko rozumianej gospodarki pasiecznej oraz odpowiedzialności cywilnej pszczelarza
d) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (rolnika i Jego bliskich);
e) następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
f) działalności agroturystycznej, w tym odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia tej działalności oraz NNW turystów;
4) ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego Agrocasco;
5) ubezpieczenia upraw i zwierząt, w tym z dopłatami z budżetu państwa
6) ubezpieczenie drobiu w chowie fermowym.

TUW „TUW” posiada wysokie pokrycie wskaźnika wypłacalności oraz współpracuje z wiodącymi firmami reasekuracyjnymi na świecie. Dzięki „ubezpieczeniu ubezpieczenia”, jak określa się reasekurację, zapewniona jest stabilność finansowa Towarzystwa.

Oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego, jak wszystkie Towarzystwa, a ponadto Rada Nadzorcza oraz członkowie Towarzystwa podczas corocznych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Towarzystwo współpracuje z siecią warsztatów, w których można dokonać naprawy pojazdu oraz skorzystać z opcji samochodu zastępczego na czas naprawy.

Sieć warsztatów to wyselekcjonowane serwisy dopasowane geograficznie do potrzeb naszych klientów specjalizujące się w profesjonalnym wykonywaniu usług napraw pojazdów. Szanując czas Poszkodowanych, dbamy o ich poczucie komfortu oferując profesjonalną naprawę samochodu w warsztatach współpracujących przy minimum formalności. Towarzystwo w ramach czynności likwidacji szkody nadzoruje i rozlicza cały proces bez udziału klienta.

Wycena kosztorysowa to rozliczenie na podstawie kalkulacji sporządzonej przez TUW „TUW”.

Rozliczenie serwisowe to ustalenie i wypłata odszkodowania według kosztów wybranego serwisu na podstawie upoważnienia/cesji od poszkodowanego.

Konieczność zlecenia dodatkowych oględzin można zgłosić bezpośrednio likwidatorowi szkody, telefonicznie dzwoniąc na infolinię Towarzystwa pod nr +48 22 545 39 50 lub wysłanie wiadomości mail na adres sls@tuw.pl w temacie podając nr szkody.

W celu aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać do TUW „TUW” wniosek o ich zmianę

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • dane zgłoszone do aktualizacji,
 • własnoręczny podpis.

Dokumenty można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW,
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”,
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl,
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793.

W przypadku sprzedaży pojazdu należy przesłać do TUW „TUW” dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Podanie numeru polisy ułatwi obsługę przedmiotowej sprawy.

Dokument powinien zawierać:

 • datę sprzedaży pojazdu,
 • dane pojazdu,
 • dane adresowe zbywcy,
 • pełne dane adresowe nabywcy,
 • numer PESEL/REGON zbywcy i nabywcy.

Dokumenty można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW,
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”,
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl,
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793.

 

Zbywca pojazdu zobowiązany jest również do przekazania polisy OC nowemu właścicielowi pojazdu. Od dnia sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

Tak. Można z niej korzystać do końca trwania polisy. Z dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW” celem dokonania zmian aktualizacyjnych na polisie.  Należy pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się na następny rok automatycznie. Należy kupić nową umowę ubezpieczenia na kolejny rok.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta TUW „TUW” dokona zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. W celu otrzymania zwrotu środków przelewem bankowym należy przesłać dyspozycję zwrotu składki.

Wskazanie numeru konta bankowego znacznie przyspieszy realizację zwrotu składki. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje wskazane w formularzu.

Dokumenty można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793

Ubezpieczenie OC ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok. W przypadku chęci rozwiązania umowy z końcem jej trwania należy przesłać do TUW „TUW” wypowiedzenie zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypowiedzenie powinno wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania polisy. W przypadku wysłania dokumentu za pośrednictwem poczty,  liczy się data stempla pocztowego. Jeśli wypowiedzenie wpłynie po terminie, umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Wypowiedzenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy,
 • Art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • własnoręczny podpis.

Wzór wypowiedzenia jest dostępny tutaj 

Dokument można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW,
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”,
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793.

Nabywca pojazdu ma prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wówczas umowa zostanie rozwiązana z dniem wpływu wypowiedzenia. Jeśli składka nie jest opłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy. Brak wypowiedzenia ubezpieczenia oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania. Po rozwiązaniu umowy w TUW „TUW” nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Wypowiedzenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy,
 • Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • własnoręczny podpis.

Wzór wypowiedzenia jest dostępny tutaj 

Dokument można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW,
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”,
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl,
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793.

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia jest wydawane na wniosek Klienta. Można je uzyskać w terenowych jednostkach organizacyjnych TUW „TUW”.

 

W przypadku sprzedaży domu lub mieszkania należy przesłać do TUW „TUW” dokument potwierdzający sprzedaż zawierający następujące dane.

 • dane zbywcy,
 • datę zmiany własności,
 • adres miejsca ubezpieczenia.

Pozostałe dane nie wymagają ujawniania. Jeśli posiadasz inne ubezpieczenia w TUW „TUW” i zmianie uległ adres zamieszkania lub korespondencyjny to należy zaktualizować dane. Wzór wniosku o zmianę danych jest dostępny tutaj.

Dokumenty można przesłać:

 • złożyć u Agenta TUW „TUW,
 • pocztą lub na adres e-mail do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”,
 • w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: wypowiedzenia@tuw.pl,
 • pocztą na adres: TUW „TUW” ul. Raabego 13 , Warszawa 02-793.

 

W przypadku konieczności ustanowienia cesji na polisie ubezpieczenia domu lub mieszkania należy:

 • zgłosić potrzebę ustanowienia cesji podczas zawarcia umowy
 • w dowolnym momencie trwania umowy zgłosić się do Agenta TUW „TUW” lub do terenowej jednostki organizacyjnej TUW „TUW”

Numer rachunku bankowego do wpłaty podany jest w treści polisy. Jeżeli jest problem z jego odszukaniem należy zgłosić się do obsługującego Agenta TUW „TUW” lub nawiązać kontakt z terenową jednostką organizacyjną TUW „TUW”.

Zgłoś szkodę

znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj