Związki Wzajemności Członkowskiej

Członkowie Towarzystwa dzięki ustawowym regulacjom mogą oprócz umowy ubezpieczenia wyrazić wolę uczestnictwa w Związkach Wzajemności Członkowskiej na podstawie Umowy.
Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Podstawowym celem utworzenia Związków Wzajemności Członkowskiej jest nie tylko dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe, lecz także rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych i promowanie prewencji ubezpieczeniowej.
Zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa Związki Wzajemności Członkowskiej tworzą na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową, a ich członkowie mają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju Towarzystwa. Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej.
W Towarzystwie funkcjonuje ponad 25 umów związkowych zawartych ze środowiskami rolniczymi i samorządowymi oraz diecezjami kościoła katolickiego.

Pobierz

Dokument
Kategoria