Na jakich warunkach można uzyskać wsparcie na rozwój małych gospodarstw?

15 grudnia 2023
Kategorie: Ekonomia
post-image

Do 24 listopada 2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie  pomocy na rozwój małych gospodarstw. Dotacja może wynieść do 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną nawet do 120 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Nabór wniosków na rozwój małych gospodarstw trwa od końca września do piątku 24 listopada, o ile nie zostanie po raz kolejny on przedłużony. Łączna pula środków na pomoc w tym zakresie wynosi 468 mln złotych.

Kto może ubiegać się o dotacje na rozwój małych gospodarstw?

W naborze w 2023 roku o pomoc na rozwój małych gospodarstw mogą ubiegać się  rolnicy, którzy spełniają definicję mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz prowadzą gospodarstwo o powierzchni do 300 ha użytków rolnych i o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Dodatkowo rolnik musi prowadzić działalność rolniczą, z której uzyskał przychód co najmniej 5 tys. zł ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.  W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną, pod uwagę brana jest wysokość przychodu ze sprzedaży produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji.

Żeby otrzymać dotację na rozwój małego gospodarstwa, rolnik musi także dołączyć do wniosku biznesplan, w którym określi koncepcje zmian w gospodarstwie służące zwiększeniu jego orientacji rynkowej.

W biznesplanie należy m.in. wskazać ustalony przychód bazowy i prognozowany w roku docelowym przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. W tym dokumencie powinny znaleźć się także informacje o tym w jakich szkoleniach rolnik zamierza wziąć udział, aby zrealizować inwestycje. Biznesplan powinien zawierać także plan marketingowy obejmujący chociażby charakterystykę rynku, na jakim prowadzona będzie działalność, w tym wskazać bezpośrednią konkurencję i potencjalnych klientów oraz podać z jakich narzędzi promocji i formy reklamy chce korzystać rolnik, żeby zrealizować swoje założenia.

Na co można przeznaczyć środki z pomocy?

ARiMR jasno wskazuje, że dotacje można uzyskać na inwestycje, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, o co najmniej 30%. Zgodnie z informacjami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacje można przeznaczyć m.in. na:

  • inwestycje budowlane;
  • wyposażenie budynków lub budowli;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego;
  • wartości niematerialne i prawne.

Jakie środki można uzyskać na restrukturyzację małych gospodarstw?

Rolnicy, którym zostanie przyznane wsparcie mogą liczyć nawet na 100 tys. zł pomocy w przypadku standardowej produkcji rolniczej oraz do 120 tys. zł w przypadku gospodarstw ekologicznych.

ARiMR wypłaca środki na rozwój małych gospodarstw w dwóch ratach. W pierwszej przelewa na konto rolnika 80% dotacji, a pozostałe 20% kwoty jest wypłacanych dopiero po tym, jak rolnik udokumentuje wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie o co najmniej 30% w porównaniu do roku wyjściowego.

Wnioski o pomoc na rozwój małych gospodarstw należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum