Kompleksowe ubezpieczenie dla rolników Pakiet „Super Rolnik”

6 lutego 2023
Kategorie: Aktualności, Ubezpieczenia
post-image

Kompleksowy pakiet ubezpieczeniowy dla rolników

Pakiet Super Rolnik stanowi kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla rolników, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. W ramach Pakietu można, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyć budynki (powyżej 20 m² powierzchni) wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, takie jak budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (np. obory, stajnie, chlewnie, kurniki) i budynki gospodarcze (np. stodoły, szopy, szklarnie).

Rozszerzenie zakres ubezpieczenia obowiązkowego budynków rolnych

Zakres ochrony obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych określony w ww. ustawie, Ubezpieczający może rozszerzyć o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów oraz zalania. Natomiast zakres ubezpieczenia budynków mieszkalnych może być jeszcze szerszy, gdy wybrane zostanie ubezpieczenie w wariancie „wszystkie ryzyka”.

Ubezpieczenie budowli i obiektów małej architektury

W ramach pakietu Super Rolnik ochroną można objąć budowle rolnicze, takie jak silosy do przechowywania ziarna i nasion, silosy na kiszonki, płyty obornikowe, komory wentylacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego oraz inne budowle typu: wiaty, podjazdy,  place i obiekty małej architektury.

Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa oraz mienie domowe

Pakiet Super Rolnik oferuje ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (np. ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego) a także ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe stanowiące własność rolnika i jego rodziny. Zakres ubezpieczenia może obejmować również kradzież z włamaniem, rabunek, utratę mienia osobistego na skutek rozboju ulicznego oraz kradzież zewnętrznych elementów budynku mieszkalnego, które są zamontowane na stałe.

Szyby i instalacje OZE

Ochroną objąć można również szyby i elementy szklane w budynkach gospodarstw rolnych, sprzętu rolniczego a także mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (np. instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych) od ryzyka stłuczenia.

Koszty dodatkowe

Ubezpieczenie w Pakiecie Super Rolnik umożliwia zwrot objętych ochroną kosztów: akcji ratowniczej i zapobieżenia szkodzie, działań podjętych po szkodzie, odtworzenia dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz naprawy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedzialność cywila obowiązkowa i dodatkowa

W ramach pakietu Super Rolnik obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika oraz dobrowolnym ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym może stanowić zabezpieczenie finansowe dla rolnika w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Na szczególną uwagę zasługuje również ubezpieczenie ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Sprzęt rolniczy

Dodatkowo w ramach pakietu Super Rolnik, można ubezpieczyć sprzęt rolniczy (np. kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt rolniczy zagregowany z samojezdną maszyną rolniczą) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze w wariancie „od wszystkich zdarzeń” oraz od ryzyka kradzieży.

Propozycja dla pszczelarzy

W pakiecie Super Rolnik możliwe jest także ubezpieczenie uli oraz rodzin pszczelich, pracowni pszczelarskich wraz z ich wyposażeniem, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem gospodarki pasiecznej.

Dom assistance

Dodatkowe ubezpieczenie Dom Assistance umożliwia szybkie uporanie się ze skutkami takich zdarzeń losowych, jak np.: nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, pożar, zalanie na skutek pękniętej rury, włamanie czy rozładowany akumulator w samochodzie. W takich sytuacjach często okazuje się, że wsparcie medyczne lub specjalistyczna pomoc wykwalifikowanego fachowca jest równie istotna jak odszkodowanie.

Konkurs Izydory 2023

Z przyjemnością informujemy, że pakiet „Super Rolnik” został zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Izydory 2023 – Produkt Przyjazny dla Rolnika w kategorii Finanse i Ubezpieczenia. Organizatorem konkursu jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. – wydawca Top Agrar, Elita, Profi i Tygodnika Poradnik Rolniczy.

Zachęcamy do głosowania na nasz produkt w okresie od 23.01.2023 do 25.03.2023 roku w pod linkiem: https://izydory.com/glosowanie-produkty

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum