Kiedy rolnik będzie musiał posiadać świadectwa energetyczne budynków w gospodarstwie?

25 kwietnia 2023
Kategorie: Aktualności
post-image

Od 28 kwietnia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje, które nakładają na niektórych właścicieli nieruchomości obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku. Kiedy taki dokument musi posiadać rolnik? Ile kosztuje sporządzenie świadectwa?

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z definicją przyjętą w polskim prawie, świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, nakaz sporządzania świadectwa ma służyć budowie domów o odpowiednich właściwościach energetycznych i redukcji kosztów potrzebnych na ogrzanie i oświetlenia budynków.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Rolnik musi sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich istnieje, kiedy gospodarz postawił nowy budynek. Wówczas musi załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ten wymóg jednak nie dotyczy domów o powierzchni do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Drugi przypadek dotyczy starszych budynków, ale w sytuacji, gdy daną nieruchomość lub jej część rolnik zamierza sprzedać lub wynająć. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przekazać najemcy lub kupującemu budynek.

Dla jakiego rodzaju budynków nie jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Zgodnie z nowym prawem, właściciel niektórych budynków jest zwolniony z obowiązku uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej. Do tego typu należą:

  1. budynki gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do 50 kWh/(m³·rok);
  2. budowle przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  3. obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  4. budowle używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  5. budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku, czyli domy letniskowe,
  6. obiekty wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m².

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane do Centralnego Rejestru są ważne przez okres na jaki zostały sporządzone, z kolei dokumenty sporządzone od 28 kwietnia 2023 roku są ważne przez 10 lat.

Jednak świadectwo traci swoją ważność, jeśli przed upływem jego terminu ważności zostanie przeprowadzona modernizacja budynku, która zmieni charakterystykę energetyczną. Za tego typu prace budowlane uznaje się m.in. wymianę okien, wymianę źródła ciepła czy docieplenie budynku.

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa

Obecnie koszt uzyskania świadectwa energetycznego waha się od 500 do ok. 1 500 zł.

Do jego sporządzenia upoważniona jest osoba, która ma odpowiednie uprawnienia i jest wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania tego typu dokumentów w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Tak jak już wspomniano, świadectwo dla nowych budynków jest przekazywane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na jego użytkowanie.

Natomiast w przypadku istniejących budowli, świadectwo przekazywane jest najemcy lub nowemu właścicielowi w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. Informacja o przekazaniu dokumentu powinna być odnotowana w akcie notarialnym. Jeśli właściciel nie będzie mieć tego świadectwa, wówczas notariusz ma obowiązek pouczyć dotychczasowego właściciela nieruchomości o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Co grozi za brak dokumentu?

W przypadku nowo wybudowanych obiektów bez świadectwa charakterystyki energetycznej nie otrzyma się zgody na jego użytkowanie z PINB. Z kolei za nieprzekazanie kopii świadectwa energetycznego najemcy przy zwarciu umowy najmu lub nabywcy przy sporządzeniu aktu notarialnego grozi kara grzywny.

Kary te są orzekane zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, co oznacza, że mogą wynieść od 20 zł do aż 5 tys. zł. Jednak przeważnie będzie to mandat nałożony przez policjantów, wówczas grzywna wynosi do 500 zł. Dopiero w postępowania sądowym ta kara może być znacznie wyższa.

 

Kategorie
Tagi
ASF
CTR
FOR
JCB
KPS
OZE
TMR
TUW
TUZ
ule
VAT
ZUS
Archiwum