typ
Home » Oferta » Dla rolników » Zwięrzęta, w tym z dopłatami

Zwięrzęta, w tym z dopłatami


Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych to oferta dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt, umożliwiająca skorzystanie przez Ciebie z dopłaty, z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu jest to najtańsze na rynku ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych, gdyż nawet połowę składki ubezpieczeniowej może pokryć budżet państwa. 

 

Ubezpieczenie to chroni:

 • bydło,

 • konie,

 • owce,

 • kozy,

 • trzodę chlewną,

 • drób,

od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są:

 • powódź,

 • huragan,

 • piorun,

 • lawina,

 • deszcz nawalny,

 • grad,

 • obsunięcie się ziemi, 

z możliwością jej rozszerzenia o:

 • ogień,

 • eksplozję,

 • porażenie prądem,
  gwarantując w ten sposób ochronę ubezpieczeniową zwierząt od takich zdarzeń losowych,
  w następstwie których wszystkie zwierzęta w stadzie mogą ulec szkodzie.

Ubezpieczenie to gwarantuje zatem pokrycie w pełni poniesionych przez Ciebie strat, umożliwiając w ten sposób szybkie odnowienie stada.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa obowiązujący od 01 stycznia 2019r.

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych obowiązujące od 01 stycznia 2019r.

Aneks zmieniający z dniem 05 listopada 2018r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych obowiązujących od 01 stycznia 2016r.