OC Działalności gospodarczej

OC Działalności gospodarczej

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową  i posiadanym mieniem (OC deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną objęte są następstwa zdarzeń, za które Ubezpieczony ponosi  odpowiedzialność oraz które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes” można również ubezpieczyć budynki, lokale, budowle,  maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne, a także ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj