OC Przewoźnika

OC Przewoźnika

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną przewoźników za szkody powstałe od momentu przyjęcia do przewozu przesyłki do momentu wydania jej odbiorcy. Za szkody w przesyłce, odpowiadamy zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, a także zgodnie z postanowieniami OWU. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu zawartej umowy przewozu. Ubezpieczeniem objęte są przewozy realizowane na podstawie listów przewozowych wystawionych na Ubezpieczonego albo innych dokumentów stwierdzających fakt zawarcia umowy przewozu zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego

znajdź na mapie

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj