Majątek

Elektronika
Ubezpieczamy sprawny technicznie sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem seryjnym, użytkowany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową od wszystkich ryzyk oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Obejmujemy także ochroną dane, niestandardowe oprogramowanie i zewnętrzne nośniki danych.
Więcej arrow
Mikroinstalacje OZE
Ubezpieczamy urządzenia służące do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (słońca, wiatru, wody, biomasy, biogazów, biopłynów, biopaliw) i odzyskiwania ciepła, od pożaru i innych zdarzeń losowych, stłuczenia oszklenia i kradzieży z włamaniem.
Więcej arrow
Casco maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego
Ubezpieczamy maszyny, sprzęt budowlany i transportowy, po zakończeniu prób technicznych lub eksploatacyjnych i przyjęciu ich do eksploatacji, od szkód powstałych podczas wykonywania prac w ramach działalności gospodarczej oraz konserwacji, napraw i remontów, a także kradzieży z włamaniem i rabunku.
Więcej arrow