typ
Home » Oferta » Dla rodziny » NNW

NNW


Nie wolno zapominać o ubezpieczeniu NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, uzyskane świadczenie pomoże w szybszym powrocie do zdrowia i zrekompensuje koszty poniesione na leczenie, rehabilitację.

 

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej lub grupowej na okres 1 roku lub krótszy.

 

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym zawału serca i udaru mózgu,
 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego osoby z niepełnosprawnością,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całego świata. Otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub tylko w czasie wskazanych przez Ciebie czynności albo zajęć.

 

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową, proponujemy liczne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia NNW:

 • Klauzula 1: Dzienne świadczenie szpitalne;
 • Klauzula 2: Zwrot kosztów leczenia;
 • Klauzula 3: Zwrot kosztów rehabilitacji;
 • Klauzula 4: Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego;
 • Klauzula 5: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania;
 • Klauzula 6: Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego;
 • Klauzula 7: Świadczenie z tytuły niezdolności do pracy.

 Modułowa konstrukcja ogólnych warunków pozwala na samodzielny wybór zakresu ubezpieczenia.

 

Składka za ubezpieczenie uzależniona jest od:

 • zakresu ubezpieczenia,
 • rodzaju wykonywanej pracy lub czynności w życiu prywatnym,
 • wybranej przez Ciebie wysokości sumy ubezpieczenia.

TUW "TUW" jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny