Zimą bezpieczniej z TUW-em

2 lutego 2024
post-image

Zima może kojarzyć się z malowniczymi, górskim widokami i szusowaniem na nartach po białym puchu. To również czas, kiedy częściej niż zwykle dochodzi do stłuczeń, złamań kończyn, a także groźnych urazów ciała, wymagających niejednokrotnie hospitalizacji. Warto więc zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków i skorzystać z ubezpieczenia NNW, które oferuje Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Oprócz niebezpiecznych wypadków zdarzających się na stokach, zagrożeniem są także oblodzone chodniki i zaśnieżone pobocza, które sprzyjają poślizgnięciom, a w konsekwencji kontuzjom. Wypadki na oblodzonej nawierzchni nie zawsze wynikają z nieuwagi pieszego. Ich przyczyną może też być nieodpowiednie zabezpieczenie śliskiej nawierzchni przez właściciela nieruchomości.

Jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek możesz otrzymać odszkodowanie. Już teraz warto zadbać o odpowiednią ochronę i wykupić w TUW „TUW” ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). To finansowe wsparcie, dzięki któremu można pokryć potencjalne koszty leczenia i rehabilitacji.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW), śmierci czy poważnego zachorowania, zarówno w ramach jednego, osobnego ubezpieczenia, jak i pakietów „Bezpieczna Rodzina”, „Bezpieczna Szkoła” czy „Bezpieczna Zagroda”.

TUW „TUW” w swojej ofercie posiada ubezpieczenia indywidualne oraz dla grup, w życiu prywatnym lub zawodowym. To ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków, która działa przez całą dobę, cały rok i na terenie całego świata. Istnieje też możliwość wykupienia ochrony ubezpieczeniowej tylko na kilka dni lub tygodni, np. na okres wyjazdu na wczasy lub wycieczkę.

Dopasowana ochrona

Podstawowy zakres umowy obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia oraz powodują trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Zakresem ubezpieczenia objęte zostało także ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

Podstawowe ubezpieczenie NNW można też rozszerzyć o dodatkową ochronę w postaci zwrotu kosztów: leczenia, rehabilitacji, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz niezdolności do pracy.

Rozszerzona umowa ubezpieczenia NNW przewiduje również możliwość zwrotu kosztów związanych z kupnem potrzebnego sprzętu ortopedycznego, a także zwrotu kosztów niezbędnej operacji plastycznej, przeprowadzonej w konsekwencji zaistniałego wypadku. W ramach ubezpieczenia NNW można otrzymać także wsparcie finansowe, gdy na skutek nieszczęśliwego zdarzenia osoba ubezpieczona będzie musiała zrezygnować ze swojego dotychczasowego zawodu, a co za tym idzie będzie musiała się przekwalifikować.

Na podstawie przedstawionych faktur i rachunków Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zwraca koszty do wysokości nie wyższej niż 25% sumy ubezpieczenia, które wiążą się z: leczeniem i rehabilitacją, nabyciem środków pomocniczych i ortopedycznych oraz przysposobieniem zawodowym osób, które straciły pełnosprawność na skutek wypadku. Natomiast zwrot kosztów wykonanych operacji plastycznych aż do 25% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jednak do wysokości maksymalnie 2500 złotych. Warto pamiętać, że wysokość świadczeń jest ściśle powiązana z sumą ubezpieczenia.

Bez orzeczenia lekarskiego

Warunkiem wypłaty świadczeń z umowy ubezpieczenia NNW jest stwierdzenie zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią osoby ubezpieczonej.

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, które jest następstwem nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony procent trwałego uszczerbku. Maksymalna kwota wypłaty nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia.

Stopień trwałego uszczerbku jest ustalany na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku”, dostępnej w każdej placówce TUW „TUW” oraz na stronie internetowej Towarzystwa (www.tuw.pl). W związku z tym nie ma konieczności, aby lekarz orzecznik badał ubezpieczonego. Jedynie w uzasadnionych przypadkach TUW „TUW” może skierować osobę poszkodowaną do lekarza orzecznika.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi agentami lub odwiedzenia placówek terenowych TUW „TUW”, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o ofercie ubezpieczenia NNW, a także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu tego ubezpieczenia. Adresy naszych placówek również można znaleźć na stronie internetowej TUW „TUW”. 

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.