Współpraca TUW „TUW” i SGGW

19 października 2023
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało umowę o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Porozumienie przewiduje organizację praktyk i staży zawodowych dla studentów SGGW, szkoleń dla pracowników Towarzystwa, a także realizację usług naukowo-badawczych zlecanych przez TUW „TUW”.

Zgodnie z podpisaną umową Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” będzie zlecało SGGW usługi naukowo-badawcze, przyjmowało pracowników uczelni na płatne staże, a studentów na praktyki i staże zawodowe. TUW „TUW” umożliwi także prowadzenie prac studialnych związanych z przygotowywaniem prac dyplomowych oraz będzie finansowo i rzeczowo wspierało SGGW w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Natomiast uczelnia będzie upowszechniała informacje o TUW „TUW” poprzez działalność dydaktyczną, a także prowadziła działania doszkalające dla pracowników Towarzystwa.

Obie strony umowy zobowiązywały się do wspólnego organizowania kursów, seminariów oraz konferencji naukowych. Ich tematyka będzie nawiązywać zarówno do działalności TUW „TUW”, jak i SGGW. Prowadzone będą również badania naukowe, w których wezmą udział naukowcy z uczelni i pracownicy Towarzystwa. Ponadto podpisane porozumienie przewiduje doskonalenie metod kształcenia na SGGW, tak aby umiejętności praktyczne zdobyte przez absolwentów tej uczelni w większym stopniu odpowiadały potrzebom gospodarki.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest najstarszym i jednym z najliczniejszych zakładów ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, który śledzi zmiany zachodzące w rolnictwie i na bieżąco dostosowuje oraz uatrakcyjnia ofertę ubezpieczeniową do aktualnych oczekiwań rolników, tworząc m.in. przeznaczone dla rolników programy ubezpieczeniowe, zapewniające kompleksową i atrakcyjną cenowo ofertę ubezpieczenia ich majątku. Zaś dzięki utrzymywaniu bliskich relacji ze środowiskiem rolniczym, TUW „TUW” ma możliwość szybkiego reagowania i niesienia pomocy w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW jest najstarszym wydziałem rolniczym w kraju. Obecnie studenci wydziału WRiE kształcą się na trzech kierunkach: rolnictwo, inżynieria ekologiczna oraz ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności.