Walne Zgromadzenie TUW „TUW”

25 czerwca 2024
post-image

24 czerwca 2024 roku w Warsaw Plaza Hotel w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok, w którym TUW „TUW” osiągnął wynik finansowy netto w wysokości 21,1 mln zł, czyli o 2,5 mln więcej niż w 2022 roku. Składka przypisana brutto wyniosła ponad 720,2 mln zł i była o 4,4 mln wyższa niż w roku poprzednim. TUW „TUW” zawarło ponad 4 mln umów ubezpieczenia. Dobrą kondycję finansową TUW „TUW” potwierdzają wskaźniki kapitałowe: SCR – 200,9% ( wzrost o 28,3 p.p. w stosunku do 2022 roku) i  MCR – 446,5% (wzrost o 58,5 p.p. w stosunku do 2022 roku).

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2023 roku. Ponadto uczestnicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zgodnie z decyzją Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, który jest udziałowcem TUW „TUW”, nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej – pana Marka Bobela zastąpi pan Ryszard Kierzek.

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu TUW „TUW” dziękujemy Członkom oraz Przedstawicielom Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej za udział w Walnym Zgromadzeniu.