Ubezpieczenie gospodarstw rolnych

8 listopada 2022
post-image

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” bazując na swoim 30-letnim doświadczeniu w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, jak również uwzględniając propozycje zgłaszane przez środowiska rolnicze przygotowało specjalną szeroką ofertę dla rolników, będących właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego.

 

Oferta Towarzystwa umożliwia ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), jak również możliwe jest rozszerzenie zakresu ochrony o ubezpieczenia oferowane w pakiecie „Bezpieczna Zagroda”.

 

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych obejmuje ochroną szkody spowodowane przez ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawinę i upadek statku powietrznego. Pakiet „Bezpieczna Zagroda” zapewnia możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia obowiązkowego o dodatkowe ryzyka takie jak: dewastacja, dym i sadza, fala ponaddźwiękowa, katastrofa budowlana, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów, zalanie i zapadanie się ziemi.  W przypadku budynków mieszkalnych Ubezpieczający może wybrać jeszcze szerszy zakres ochrony,  który oferuje wariant „wszystkie ryzyka”. Dodatkowo ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć m.in. o szkody powstałe na skutek przenikania wody z gruntu bądź spowodowane przez dzikie zwierzęta (w tym kuny). Zapewniamy także pokrycie kosztów najmu budynku/lokalu zastępczego i pomieszczeń magazynowych, gdy budynek mieszkalny na skutek szkody nie nadaje się do zamieszkania.

 

Pakiet „Bezpieczna Zagroda” TUW „TUW” oferuje:

  • ubezpieczenie budowli rolniczych (w tym silosów na zboże i pasze, silosów na kiszonki, komory fermentacyjne i płyty obornikowe) oraz obiekty małej architektury od pożaru i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi,
  • ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych oraz mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy) od pożaru i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o powódź oraz kradzież z włamaniem i rabunek,
  • ubezpieczenie mienia osobistego od rozboju ulicznego,
  • ubezpieczenie stałych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) budynku mieszkalnego od kradzieży zwykłej,
  • ubezpieczenie mikroinstalacji OZE od pożaru i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o powódź, kradzież z włamaniem i rabunek oraz kradzież zwykłą,
  • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • ubezpieczenie uli pszczelich od pożaru i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o powódź, dewastację i kradzież zwykłą,
  • ubezpieczenie pszczół od padnięcia.

 

Bardzo istotnym elementem pakietu „Bezpieczna Zagroda” jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Obejmuje ono ochroną odpowiedzialność ubezpieczonych osób za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego oraz z tytułu posiadania lub użytkowania nieruchomości i mienia ruchomego zgłoszonego do ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym można uzupełnić o specjalistyczne klauzule rolnicze: klauzulę ubezpieczenia OC kombajnisty, OC z tytułu świadczenia usług agroturystycznych oraz OC pszczelarza.

 

W ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda” TUW „TUW” oferuje również ubezpieczenie ochrony prawnej, które obejmuje ochroną koszty prawnej reprezentacji w postępowaniu sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi lub w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej i samorządowej. Na podstawie ubezpieczenia ochrony prawnej TUW „TUW” refunduje koszty i opłaty sądowe, koszty i opłaty w postępowaniu administracyjnym, koszty wynagrodzenia jednego pełnomocnika procesowego poniesione we wszczętych przeciwko Ubezpieczonemu postępowaniach oraz koszty opinii biegłych/ rzeczoznawców lub innych dokumentów stanowiących dowody w sprawie.

 

W pakiecie „Bezpieczna Zagroda” można także zawrzeć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia świadczenia w przypadku urazu ciała lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Należy podkreślić, że za nieszczęśliwy wypadek – w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia – uznaje się także zawał serca i udar mózgu. Ochrona ubezpieczeniowa NNW trwa całą dobę i obejmuje skutki wypadków powstałych na całym świecie, bez względu na to czy Ubezpieczony znajduje się w domu, pracy, szkole czy też na wakacjach. Dodatkowo wypłacanym świadczeniem jest dzienna dieta za pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, jak również rekompensata kosztów jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych i  środków pomocniczych zaleconych przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia w pakiecie „Bezpieczna Zagroda” zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji strat poniesionych na skutek różnych zdarzeń losowych, własnej nieostrożności i działania osób trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finansowe rodziny rolnika. Niewątpliwym atutem pakietu Bezpieczna Zagroda jest zawarcie umowy ubezpieczenia na rok, dwa lub trzy lata, bądź na okres kilku miesięcy (minimalny okres ubezpieczenia wynosi 3 miesiące).

Warto zauważyć, że TUW „TUW” oferuje atrakcyjne składki ubezpieczeniowe, m.in. dzięki zastosowaniu zniżek za kompleksowe ubezpieczenie mienia, za staż członkowski, jednorazową płatność, czy też bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Istotny jest również fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ jest partnerem w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, w związku z czym posiadaczom tych kart w ubezpieczeniu „Bezpieczna Zagroda” przysługuje specjalna zniżka w wysokości 30%.

TUW „TUW” dysponuje rozbudowaną siecią agencyjną oraz licznymi placówkami terenowymi, w których można uzyskać nie tylko niezbędne informacje na temat Pakietu „Bezpieczna Zagroda”, lecz także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia. Adresy placówek terenowych dostępne na naszej stronie internetowej.