Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne dla rolników

25 października 2023
post-image

Zadbane budynki, nowoczesne maszyny oraz obfite zbiory to wyznaczniki dobrze prosperującego gospodarstwa rolnego. Wraz z dynamicznym rozwojem rolnictwa wzrasta potrzeba zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa majątku, a koniec roku to dla rolników odpowiedni moment, by wznowić obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia.

Zgodnie z przepisami prawa* rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć budynki rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych, a także muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowo trzeba ubezpieczyć budynek rolniczy (z dniem pokrycia budynku dachem):

  • trwale związany z gruntem,
  • posiadający fundamenty,
  • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
  • o powierzchni przekraczającej 20 m2,

którego posiadaczem lub współposiadaczem jest rolnik.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Bezpieczeństwo tkwi w szczegółach

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych warto jednak uzupełnić o ochronę na wypadek szkód, które mogą spowodować poważne straty finansowe, a powstają w wyniku: silnego wiatru (niebędącego huraganem), przepięcia, przenikania wody z gruntu, upadku masztu lub drzewa, katastrofy budowlanej, zalania, obciążenia lodem. Z dodatkowego zakresu ubezpieczenia można skorzystać zawierając umowę w ramach pakietu „Bezpieczna Zagroda”.

Oprócz budynków rolniczych właściciele gospodarstw mogą objąć dodatkową ochroną ubezpieczeniową: wiaty, silosy, mikroinstalacje OZE, kolektory słoneczne, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe. Ubezpieczenie oferowane w pakiecie „Bezpieczna Zagroda” chroni też ruchomości domowe, w tym: meble, sprzęt gospodarstwa domowego, lustra, szyby, odzież, sprzęt: audiowizualny, komputerowy, turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, antyki oraz wyposażenie tarasu czy ogrodu. A także mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy oraz materiały i zapasy.

Co roku, przed wznowieniem ubezpieczenia warto przeanalizować, czy wykaz budynków wskazanych w obowiązującej umowie ubezpieczenia jest aktualny i czy uwzględniono w nim przeprowadzane remonty lub dokonane wyburzenia. Wszelkie tego typu informacje powinny zostać zgłoszone ubezpieczycielowi przed terminem, w którym kończy się ważność dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Aktualne dane, podane w umowie, są istotne w przypadkach, gdy dochodzi do szkody, ponieważ mają wpływ na szacowanie jej wysokości i szybkość wypłaty.

OC – kluczowy element ochrony

Zgodnie z obowiązującym prawem* rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne (choćby bez zabudowań, użytki rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha) są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – i to już w dniu, w którym stają się posiadaczami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego.

Jest to ochrona ubezpieczeniowa, która obejmuje szkody wyrządzone przez samego rolnika, np. gdy podczas wykonania oprysków środek ochrony roślin zostanie zniesiony przez wiatr i trafi na pole sąsiada, niszcząc jego uprawy, jak też przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracujące w tym gospodarstwie.

Obowiązkową ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby trzecie, które poniosły szkodę w związku z posiadanym  przez rolnika gospodarstwem. Dzieje się tak wtedy, gdy np. należące do rolnika zwierzęta uciekły z gospodarstwa i wyrządziły szkodę w mieniu należącym do sąsiada. W takiej sytuacji osoba poszkodowana może ubiegać się o wypłatę należnego odszkodowania. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika umożliwi też wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć osoby trzeciej.

Dopasowana współpraca

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest najstarszym i jednym z najliczniejszych zakładów ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, który śledzi zmiany zachodzące w rolnictwie i na bieżąco dostosowuje oraz uatrakcyjnia ofertę ubezpieczeniową do aktualnych oczekiwań rolników, tworząc przeznaczone dla rolników programy ubezpieczeniowe, zapewniające kompleksową i atrakcyjną cenowo ofertę ubezpieczenia ich majątku. Zaś dzięki utrzymywaniu bliskich relacji ze środowiskiem rolniczym, TUW „TUW” ma możliwość szybkiego reagowania i niesienia pomocy rolnikom w razie wystąpienia zdarzeń losowych.

Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi agentami lub odwiedzenia placówek terenowych TUW „TUW”, gdzie można uzyskać informacje o ofercie, a także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

 

* Według ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.