Polityka środowiskowa

Polityka środowiskowa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” realizujące idee wzajemności ubezpieczeniowej kieruje się dbałością o dobro wspólne swoich członków i klientów jakim jest środowisko naturalne. Pragnie być uczestnikiem sektora ekonomii społecznej stosującym najlepsze praktyki środowiskowe poprzez równorzędne z ideą wzajemności ubezpieczeniowej promowanie pozytywnej kultury środowiskowej, niosącej korzyści dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” do realizacji swojej misji rozwoju ekonomii społecznej włącza zadanie dbałości o środowisko naturalne poprzez wprowadzanie rozwiązań proekologicznych w swojej działalności oraz promowanie wśród swoich członków i kontrahentów społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Celami Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW w zakresie realizacji Polityki środowiskowej jest stałe ocenianie i nadzorowanie tych aspektów swojej działalności, które mają wpływ na środowisko, a mianowicie:

  • Respektowanie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska i uwzględnianie jego wymogów w przepisach wewnętrznych;

 

  • W miarę możliwości ograniczanie zużycia energii i wody;

 

  • Prowadzenie praktyki zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jako jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko;
  • Redukowanie ilości wytwarzanych odpadów i właściwa ich utylizacja lub recykling;

 

  • Zapewnienie wszystkim pracownikom, agentom i członkom w miarę posiadanych możliwości materiałów i wytycznych, dających ogólną świadomość dotyczącą zagadnień ochrony środowiska;

 

  • Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są ukierunkowane na ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną.

Treść niniejszej Polityki jest przekazywana każdemu pracownikowi na wewnętrznych portalach, agentom ubezpieczeniowym w Panelu dla agentów oraz członkom Towarzystwa na stronie internetowej.