Polityka informacyjna

 1. Dokument „Polityka informacyjna Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”” (dalej: TUW „TUW”, Towarzystwo) jest zbiorem określającym zasady:
  1) komunikacji TUW „TUW” z interesariuszami,
  2) upowszechniania informacji dotyczących Towarzystwa.
 2. Towarzystwo prowadzi przejrzystą politykę informacyjną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru, w szczególności z wytycznymi wskazanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, a także z regulacjami wewnętrznymi.
 3. Niniejsza „Polityka informacyjna TUW „TUW”” w szczególności obowiązuje pracowników Towarzystwa oraz osoby współpracujące z Towarzystwem np. na podstawie umów cywilnoprawnych, a także pośredników ubezpieczeniowych.

§ 2

       Celem polityki informacyjnej jest:

 1. kształtowanie profesjonalnego wizerunku Towarzystwa na rynku ubezpieczeniowym,
 2. poprawa efektywności procesu przekazywania informacji,
 3. budowanie właściwych relacji i utrzymywanie wysokich standardów komunikacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji interesariuszom, a zwłaszcza Członkom Towarzystwa, Klientom, partnerom biznesowym, organom nadzoru i innymi podmiotom rynku finansowego,
 4. kształtowanie pozytywnych relacji z mediami.

§ 3

 1. Członek/Klient TUW „TUW” informowany jest o wszystkich czynnikach, które mają wpływ na podjęcie decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.
 2. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia Członkowi/Klientowi doręczane są obowiązujące w dniu zawarcia umowy ogólne warunki umowy oraz “Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji”.
 3. Członek/Klient zapoznaje się z treścią ogólnych warunków umowy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, co potwierdza własnoręcznym podpisem i na tej podstawie wnosi o zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 4

 1. Informacje przekazywane przez TUW „TUW” są:
  1) rzetelne – precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2) wiarygodne – zgodne z innymi przekazami Towarzystwa,
  3) wysokiej jakości – przygotowywane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi w TUW „TUW” standardami,
  4) aktualne – bieżące.
 2. Towarzystwo dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji uwzględniał potrzeby interesariuszy, był równy dla wszystkich zainteresowanych oraz był realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczególnie istotne dla Towarzystwa jest umożliwienie Klientom/Członkom Towarzystwa pozyskania pełnej informacji o produktach, w sposób pozwalający na dokonanie satysfakcjonującego wyboru zgodnego z indywidualnymi potrzebami.

§ 5

Wszelkie przekazywane przez Towarzystwo informacje dotyczące oferowanego produktu są rzetelne, nie wprowadzają w błąd, cechują się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, a także dobrych obyczajów.

§ 6

 1. Głównym miejscem prezentowania informacji na temat TUW „TUW” jest witryna internetowa www.tuw.pl, na której udostępnione są co najmniej:
  1) informacje o:
  a) działalności Towarzystwa,
  b) oferowanych produktach,
  c) członkostwie,
  d) wzajemności ubezpieczeniowej,
  e) władzach Towarzystwa,
  f) sposobie i trybie składania reklamacji,
  g) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
  h) aktualnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa,
  2) dane kontaktowe,
  3) dane finansowe,
  4) polityka środowiskowa.
 2. Informacje na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco.
 3. Pozostałe nośniki i środki wykorzystywane przez TUW „TUW” do zamieszczania informacji, to m.in.:
  1) biuletyn wewnętrzny,
  2) materiały reklamowe,
  3) informacje prasowe,
  4) e-mail/poczta tradycyjna,
  5) komunikaty zawarte w Panelu agenta,
  6) prezentacje.
 4. Informacje dla pracowników Towarzystwa, w tym obowiązujące regulacje zewnętrzne (przepisy prawa, wytyczne/rekomendacje organu nadzoru) oraz wewnętrzne umieszczane są na bieżąco na dostępnym dla pracowników dysku sieciowym oraz w aplikacji info.tuw.
 5. Wychodząc naprzeciw interesariuszom, w konkretnych przypadkach, Towarzystwo dobiera środek komunikacji, w zależności od rodzaju informacji oraz jej adresata.

§ 7

 1. Towarzystwo udziela informacji oraz odpowiedzi Udziałowcom, Członkom i Klientom w terminach i trybie opisanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w pozostałych sprawach – w terminie 30 dni.
 2. Szczegółowy opis sposobu i trybu składania reklamacji dostępny jest na stronie internetowej, w zakładce „Towarzystwo – sposób i tryb składania reklamacji”.

§ 8

 1. Biurami wiodącymi w zakresie realizacji polityki informacyjnej są:
  1) Biuro Spraw Pracowniczych – w zakresie komunikacji z pracownikami TUW „TUW”,
  2) Biuro Promocji i Organizacji Sprzedaży – w zakresie komunikacji z pośrednikami ubezpieczeniowymi i mediami,
  3) terenowe jednostki organizacyjne, Biuro Ubezpieczeń Rolnych i Biuro Rozwoju Ubezpieczeń, Biura Likwidacji Szkód – w zakresie komunikacji z Klientami,
  4) Biuro Zarządu – w zakresie komunikacji z organem nadzoru i udziałowcami.
 2. Do realizacji polityki informacyjnej w zakresie kontaktów z organem nadzoru i komunikacji z mediami wyznaczone są osoby posiadające odpowiednie upoważnienie Zarządu.

§ 9

 1. „Polityka informacyjna TUW „TUW”” podlega przeglądowi co najmniej raz w roku, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Towarzystwie.
 2. W przypadku zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wytycznych i rekomendacjach organu nadzoru, regulacjach wewnętrznych lub innych dokumentach mających wpływ na „Politykę informacyjną TUW „TUW””, jest ona niezwłocznie aktualizowana.
 3. Niniejsza regulacja została zatwierdzona Uchwałą Zarządu TUW „TUW” Nr 190/16 z dnia 28 września 2016 r. oraz umieszczona na stronie internetowej Towarzystwa.