OC rowerzysty

OC rowerzysty

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną rowerzystów za spowodowane nieumyślnie szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru i/lub przyczepki rowerowej. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przysługuje odszkodowanie, jeżeli szkoda została wyrządzona poszkodowanemu czynem niedozwolonym, a zdarzenie ubezpieczeniowe powodujące szkodę powstało w okresie ubezpieczenia. Ochroną objęte są także szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek rażącego niedbalstwa.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria