OC jednostek samorządu terytorialnego

OC jednostek samorządu terytorialnego

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową albo posiadanym mieniem znajdującym się pod adresem wskazanym jako miejsce ubezpieczenia (OC deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ochroną objęte są następstwa zdarzeń, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.
W pakiecie „Bezpieczna Gmina” można również ubezpieczyć budynki, lokale, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, mienie osób trzecich powierzone w celu wykonania usługi, mienie osobiste pracowników i nakłady inwestycyjne, a także ochronę prawną i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty do pobrania

Dokument
Kategoria
znajdź na mapie
Znajdź placówkę
Wybierz województwo
 • Dolnośląskie
 • Kujawsko Pomorskie
 • Lubelskie
 • Lubuskie
 • Łódzkie
 • Małopolskie
 • Mazowieckie
 • Opolskie
 • Podkarpackie
 • Podlaskie
 • Pomorskie
 • Śląskie
 • Świętokrzyskie
 • Warmińsko Mazurskie
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie
szukaj