Oferta ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii dla rolników w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

14 października 2022
post-image

Zmiany klimatu, jakie zachodzą w ostatnich latach mają znaczący wpływ na zwiększoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE). Dodatkowym impulsem do ich wykorzystywania w ostatnim czasie stał się wzrost cen energii pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł związany m.in. z sytuacją geopolityczną. Odnawialne źródła energii to również energia ekologiczna, wpływająca na środowisko naturalne w znacznie mniejszym stopniu od konwencjonalnych źródeł energii. Zwiększenie pozyskiwania energii z OZE może pozwolić cieszyć się przyszłym pokoleniom z zasobów naturalnych Ziemi.

OZE stanowią dla osób prowadzących gospodarstwa rolne dobrą alternatywę dla tradycyjnych dostaw energii. Tym bardziej, że rolnikom, z uwagi na zabudowę zagrodową, łatwiej jest spełnić niektóre wymagania dotyczące np. prawidłowego usytuowania takich instalacji, a rosnąca świadomość ekologiczna powoduje wzrost zainteresowania środowiska rolniczego instalacjami OZE, w szczególności instalacjami fotowoltaicznymi.

Uzupełnieniem tych instalacji są także cieszące się coraz większą popularnością gruntowe lub powietrzne pompy ciepła, które pozwalają, w bardzo efektywny sposób, zamieniać wyprodukowaną energię elektryczną na energię cieplną służącą do ogrzewania domu lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Na terenach wiejskich ciekawą propozycją pozyskiwania energii z OZE mogą być kotły spalające biomasę. Poza dość już popularnym w kraju pelletem, bardzo atrakcyjnym i stosunkowo tanim źródłem paliwa może być tradycyjne drewno (spalane z wykorzystaniem procesu zgazowania),
czy też słoma. Najpopularniejszym zastosowaniem biomasy jest produkcja ciepła, jednak w ostatnim czasie coraz więcej energii generowane jest również w celach elektrycznych.

Przy wzrastającym zapotrzebowaniu na instalacje OZE, będących istotnymi inwestycjami finansowymi, bardzo ważnym aspektem staje się odpowiednie ich ubezpieczenie. Wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu oraz mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” systematycznie rozwija swoją ofertę ubezpieczeniową związaną z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych także w gospodarstwach rolnych.

TUW „TUW” oferuje w ramach Pakietu Super Rolnik możliwość ubezpieczenia całej gamy mikroinstalacji OZE. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną szkody powstałe m.in. na skutek działania deszczu nawalnego, gradu, silnego wiatru, śniegu i lodu, uwzględniając także i ryzyka przepięcia, powodzi, pożaru, uderzenia pojazdu czy upadku drzewa. Ponadto, szklane elementy mikroinstalacji mogą być ubezpieczone od ryzyka stłuczenia, które obejmuje ochroną szkody w postaci zarówno stłuczenia (rozbicia), jak i pęknięcia. Ochrona może także zostać rozszerzona o szkody będące następstwem kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji. TUW „TUW” odpowiada również za uzasadnione i udokumentowane koszty demontażu i montażu oraz transportu uszkodzonych elementów instalacji do miejsca naprawy i z powrotem.

Warto dodać, że oferta TUW „TUW” obejmuje w zasadzie wszystkie dostępne w kraju źródła OZE, takie jak: energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Poza ubezpieczeniem mikroinstalacji OZE w Pakiecie Super Rolnik TUW „TUW” oferuje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową m.in.:

  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w ustawie
    z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,
  • budowli, w tym silosów, podjazdów, płyt obornikowych i hal brezentowych, a także obiektów małej architektury,
  • mienia: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków,
  • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • sprzętu rolniczego: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze – od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W Pakiecie Super Rolnik można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nieszczęśliwych wypadków oraz OC
w życiu prywatnym będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim
we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pakiet Super Rolnik został opracowany nie tylko w oparciu o 30-letnie doświadczenie TUW „TUW” w obszarze dystrybucji ubezpieczeń rolnych, lecz także z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez środowiska rolnicze, z którymi TUW „TUW” współpracuje. Niewątpliwie jego istotną zaletą jest to, że umożliwia on objęcie ochroną ubezpieczeniową gospodarstwa rolnego na korzystnych dla producenta rolnego zasadach, dzięki zastosowaniu systemu zniżek m.in. za kompleksowe ubezpieczenie mienia, za staż członkowski, płatność jednorazową czy też bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

TUW „TUW” dysponuje rozbudowaną siecią agencyjną oraz licznymi placówkami terenowymi, w których można uzyskać nie tylko niezbędne informacje na temat Pakietu Super Rolnik, lecz także pomoc w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.