Nowy pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”

11 marca 2022
post-image

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym posiadającym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” gwarantuje rekompensatę strat poniesionych na skutek różnych zdarzeń losowych i działań osób trzecich, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej budynków, lokali, budowli i mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych, które można uzupełnić o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia w transporcie (cargo), sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o wybrane klauzule dodatkowe – tak, żeby optymalnie dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnych oczekiwań przedsiębiorcy i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach ubezpieczenia mienia można ubezpieczyć budynki, lokale, budowle, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi oraz mienie prywatne pracowników.

Ochroną można też objąć zainstalowane na stałe elementy wykończeniowe oraz urządzenia stanowiące osprzęt do instalacji. Natomiast Ubezpieczony, który nie jest właścicielem budynku/lokalu, w którym prowadzi działalność gospodarczą może ubezpieczyć nakłady inwestycyjne poniesione w celu jego dostosowania do danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub podniesienia standardu.

Ubezpieczenie mienia może być zawarte w wariancie od ryzyk nazwanych lub wariancie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, niezależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia, może być uzupełnione o kradzież z włamaniem i rabunek. W ramach składki podstawowej za ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych ochroną objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się we wszystkich nowych lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których użytkowanie Ubezpieczony rozpocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” zapewnia także możliwość ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych oraz oszklenia mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii od stłuczenia.

Każde ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje rozszerzenie ochrony o klauzulę automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia. Na jej podstawie TUW „TUW” obejmuje ochroną mienie ubezpieczone od pożaru i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem oraz sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Ponadto pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje szeroki wachlarz innych klauzul dodatkowych, które można włączyć do zakresu ubezpieczenia, aby jeszcze lepiej dostosować warunki zawartej umowy do indywidualnych potrzeb. W ramach klauzul dodatkowych proponujemy możliwość ubezpieczenia mienia od szkód powstałych na skutek przepięcia, dewastacji, katastrofy budowlanej, zepsucia na skutek nieodpowiedniej temperatury, przemarzania i przenikania wody z gruntu, prowadzenia prac budowlano – montażowych, strajków, rozruchów i zamieszek społecznych, aktów terroryzmu, maszyn od szkód elektrycznych i awarii, budynków, lokali i budowli w budowie, mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), kosztów odtworzenia dokumentacji, kosztów stałych działalności, kosztów dodatkowych działalności, kosztów rzeczoznawców. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje także klauzulę zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia, mienia od kradzieży zwykłej, zewnętrznych elementów budynków i budowli od kradzieży zwykłej oraz klauzulę zniesienia franszyz.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” można objąć ochroną maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe przewożone transportem drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku przez Ubezpieczonego lub przejęcia mienia do transportu przez przewoźnika, a kończy z chwilą zakończenia rozładunku, który powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu przewozu.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać uzupełniona o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które można dodatkowo rozszerzyć na podstawie klauzul o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zainstalowanego na stałe w pojazdach i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego poza miejscem ubezpieczenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i innych krajów Europy.

Bardzo ważnym elementem pakietu jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albo posiadanym mieniem (OC deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również ochroną OC z tytułu posiadania i użytkowania pojazdów mechanicznych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje także ochroną szkody spowodowane przez rażące niedbalstwo. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej również może być rozszerzane, stosownie do indywidualnych oczekiwań, poprzez klauzule dodatkowe o OC za produkt, OC farmaceuty i technika farmacji, OC pracodawcy, OC wynajmującego, OC najemcy, OC wzajemnej, OC za podwykonawców, OC za rzeczy wniesione przez gości do hotelu, OC za szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi, OC za szkody w środowisku naturalnym, OC członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz OC władz i prokurentów Spółdzielni Mieszkaniowej.

W pakiecie „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferowane jest również ubezpieczenie ochrony prawnej, które obejmuje ochroną koszty prawnej reprezentacji Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym prowadzonym przed polskimi sądami powszechnymi lub w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przed organami polskiej administracji rządowej i samorządowej.

Na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które oferuje świadczenia w sytuacji powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przysposobienia zawodowego.

Skorzystanie z ochrony, którą daje pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” gwarantuje szereg korzyści. Jedna umowa pakietowa umożliwia bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową.

Warto podkreślić, że osoby, które stają się członkami TUW „TUW” w kolejnych latach ubezpieczenia otrzymują zniżki za staż członkowski w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia jest także premiowany zniżkami w składce. Natomiast zniżkami za kompleksowe ubezpieczenie premiujemy włączanie kolejnych elementów pakietu do umowy ubezpieczenia. Ponadto pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” oferuje zniżki za zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13