Ład korporacyjny

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki TUW „TUW”.

Towarzystwo odstępuje od stosowania Zasad określonych w § 6 ust. 1, § 11, § 12 ust. 3 oraz w §§ 53-57.

Treść Zasad znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

Zasady ładu korporacyjnego.pdf

Rada Nadzorcza TUW „TUW” na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2024 r. pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.