Dom Assistance w pakiecie „Super Rolnik”

11 marca 2022
post-image

W każdym gospodarstwie rolnym mogą przytrafić się zdarzenia takie jak pożar, zalanie na skutek pękniętej rury, włamanie czy rozładowany akumulator w samochodzie. Dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczeniowej mamy szansę szybko uporać się ze skutkami tych zdarzeń.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej swoim klientom rozszerzyło pakiet „Super Rolnik” o Dom Assistance, który jest pakietem usług świadczonych przy zaistnieniu określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia okoliczności. Umowa ubezpieczenia Dom Assistance jest zawierana w przypadku jednoczesnego zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia budynku mieszkalnego lub ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych lub obowiązkowego ubezpieczenia budynku mieszkalnego wraz z innym ubezpieczeniem zawartym na podstawie OWU „Bezpieczna Zagroda”.

Oferta TUW „TUW” Dom Assistance dostępna jest w wariantach Standard i Premium, które różnią się zakresem usług i wysokością sumy ubezpieczenia. Wariant Standard obejmuje wizytę lekarza i pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku bądź nagłym zachorowaniu, interwencję specjalisty w razie wystąpienia zdarzenia losowego, ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, awaryjne otwieranie drzwi, infolinię medyczną, weterynaryjną, domową i ogrodniczą oraz pomoc przy uruchomieniu samochodu w przypadku rozładowania akumulatora bądź zamarznięcia paliwa w miejscu zamieszkania lub miejscu ubezpieczenia. Natomiast w wariancie Premium można skorzystać dodatkowo z usługi dostarczenia leków, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego, opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, transportu medycznego do/z placówki medycznej, opieki nad zwierzętami, transportu ocalałego mienia, transportu z/do hotelu, zakwaterowania w hotelu oraz usług concierge.

W pakiecie „Super Rolnik” można zawrzeć także umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami OC w życiu prywatnym oraz następstw nieszczęśliwych wypadków będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 

Ponadto w ramach pakietu „Super Rolnik” można dodatkowo ubezpieczyć m.in.:

  • budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, w tym także budynki objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,
  • budowle, w tym m.in. silosy, podjazdy, płyty obornikowe, a także obiekty małej architektury,
  • mienie: ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy gospodarstwa rolnego oraz ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe budynków,
  • szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,
  • sprzęt rolniczy: kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, pozostały sprzęt rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) oraz ciągniki i przyczepy rolnicze – od wszystkich zdarzeń, w tym także i od ryzyka kradzieży (Agrocasco).

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w pakiecie „Super Rolnik” rolnikowi przysługuje zniżka specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego mienia.

Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w pakiecie „Super Rolnik” ubezpieczony otrzyma kupon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty składki członkowskiej w przypadku zawarcia w TUW „TUW” umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z budżetu państwa.