Dobre praktyki ubezpieczeniowe

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w swojej działalności kieruje się zasadami dobrych praktyk ubezpieczeniowych opracowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń jako instytucji szczególnego społecznego zaufania.

Zasady te stanowią różnego rodzaju normy o charakterze etycznym lub zasady postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami i dotyczą wielu różnych obszarów m.in. relacji z pracownikami, klientami, pośrednikami ubezpieczeniowymi, ale również z organem nadzoru, Rzecznikiem Finansowym, mediami oraz wzajemnych relacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń.

Podkreślają one również rolę zakładów ubezpieczeń w zakresie rozwoju świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, podejmowania działań prewencyjnych, mających na celu zapobieżenie wypadkom ubezpieczeniowym i ograniczenie ich następstw oraz budowania rzetelnej opinii na temat ubezpieczeń.

Każdy pracownik Towarzystwa zobowiązany jest do stosowania „Kodeksu etyki Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”” oraz innych regulacji wewnętrznych dotyczących obszaru etycznego postępowania.

Treść zasad dobrych praktyk ubezpieczeniowych jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń: https://piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/