typ
Home » Oferta » Dla gmin

Dla gmin


Właściwe i pełne zabezpieczenie majątku wspólnego w Gminie, Mieście czy Powiecie to jedno z podstawowych zadań Wójta, Burmistrza czy Starosty. Dlatego też, wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych stworzyliśmy pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA

W ramach pakietu BEZPIECZNA GMINA oferujemy ubezpieczenie od wszystkich ryzyk:

 • budynków: urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, domów kultury, remiz i świetlic,

 • budowli oraz obiektów wielofunkcyjnych: stadionów, boisk, placów zabaw, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dróg, mostów,

 • urządzeń, maszyn, wyposażenia (w tym księgozbiorów), środków obrotowych,

 • nakładów inwestycyjnych,

 • gotówki przechowywanej oraz podczas transportu,

 • mienia prywatnego pracowników oraz mienia członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Częścią składową oferty są także ubezpieczenia:

 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,

 • sprzętu elektronicznego (stacjonarnego oraz przenośnego) od wszystkich ryzyk.

 Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie:

 • urządzeń solarnych i instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych u mieszkańców gmin,

 • budynków w budowie,

 • mienia gminy wykorzystywanego podczas imprez oraz targów na terenie Europy.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewni pokrycie finansowe roszczeń jakie wpłyną do jednostki samorządowej w związku z wykonywaniem jej zadań lub posiadanym mieniem, również podczas zagranicznych podróży służbowych na terenie Europy.

 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może obejmować dodatkowo ochroną odpowiedzialność za szkody:

 • wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami i terenami publicznymi (chodniki, ścieżki rowerowe, place, mosty),

 • wyrządzone w związku z organizowaniem imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu,

 • wyrządzone przez podwykonawców,

 • wyrządzone w mieniu wynajmowanym,

 • wyrządzone pracownikom z tytułu wypadków przy pracy,

 • wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych podczas wykonywania powierzonych im czynności

 • wyrządzone przez pracowników OSP w czasie akcji i ćwiczeń
  oraz inne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia uzgodnione z władzami jednostki samorządowej.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W celu dopełnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej proponujemy zawarcie przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy ubezpieczenia NNW dla m.in.:

 • urzędników,

 • sołtysów,

 • dzieci w placówkach szkolnych, kulturalnych, świetlicach,

 • członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Podmioty realizujące ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNA GMINA otrzymają bardzo korzystną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych – dla pojazdów własnych, samochodów specjalnych OSP, czy „Gimbusów”.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA GMINA obowiązujący od 15 listopada 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia dla jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZNA GMINA obowiązujące od 15 listopada 2018r.