Bezpieczna Szkoła

1 czerwca 2023

Z dniem 1 czerwca 2023 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadza zmiany w ofercie produktu „Bezpieczna Szkoła” na rok 2023/2024 zapewniając  ochronę ubezpieczeniową najmłodszym Klientom.

Produkt „Bezpieczna Szkoła” skierowany jest do dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest całodobowo na terenie całego świata, przez cały rok.

To kompleksowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia ochrony o odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej, nauczycieli, dyrektorów szkoły czy studentów w związku z odbywaniem praktyk zawodowych.

„Bezpieczna Szkoła” to ochrona zarówno w szkole, podczas zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych, kolonii, na obozach, jak również w życiu prywatnym.

Zakres ubezpieczenia poza podstawowymi świadczeniami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku może obejmować dodatkowe świadczenia, m.in.:

 • świadczenie z tytułu urazu niepowodującego trwałego uszczerbku,
 • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby płatne już od 1-go dnia,
 • świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije,
 • świadczenia z tytułu zachorowania na boreliozę,
 • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (m.in. sepsa, stwardnienie rozsiane, utrata wzroku),
 • świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
 • zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego.

Nowa oferta produktu „Bezpieczna Szkoła” przygotowana na rok 2023/2024 zostaje wzbogacona o pakiet świadczeń assistance, którego zakres obejmuje:

 • pomoc medyczną (wizyta lekarska, wizyta pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny, pomoc na wypadek ukąszenia przez kleszcza, organizacja drobnego sprzętu do rehabilitacji),
 • pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych, takich jak na przykład śmierć osoby bliskiej, poważne zachorowanie osoby bliskiej, mobbing, prześladowanie, uzależnienie,
 • pomoc prawną, informacja prawna, pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • pomoc IT – wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Niezmiennie w zakresie ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” ochroną są objęte zdarzenia związane z wyczynowym uprawieniem sportów, jak również dodatkowy miesiąc ochrony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

W ramach wprowadzonych zmian w produkcie Bezpieczna Szkoła utrzymane zostają zmiany w postaci: zwolnienie z opłaty składki członkowskiej, wpisowego oraz udziałów niezależnie od wysokości składki.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą ubezpieczeń szkolnych na rok 2023/2024 u naszych Przedstawicieli TUW „TUW”. Ubezpieczajmy się u siebie!