Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wyraża wolę i otwartość na polubowne rozstrzyganie sporów. Kierując się w toku prowadzonej działalności zasadą wzajemności, Towarzystwo przykłada szczególna wagę do osiągania porozumień i prowadzenia dialogu. Przejawem tego jest zawieranie ugód na etapie postępowania likwidacyjnego, aktywne uczestniczenie w postępowaniach mediacyjnych, pozasądowych postępowaniach polubownych, jak również dążenie do ugodowego rozwiązywania sporów w toku prowadzonych spraw sądowych.
Towarzystwo uczestniczy w postępowaniach mediacyjnych przed Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz w pozasądowych postępowaniach polubownych przy Rzeczniku Finansowym.

W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Klient, który zawarł umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ma prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów i złożenia skargi za pośrednictwem Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” to tuw@tuw.pl