typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNY ROWERZYSTA

Pakiet BEZPIECZNY ROWERZYSTA


Pakiet ubezpieczeniowy „Bezpieczny Rowerzysta” to nowoczesny produkt przeznaczony dla właścicieli i użytkowników rowerów.

Wykupienie polisy „Bezpiecznego Rowerzysty” gwarantuje ochronę majątku osoby ubezpieczonej na wypadek zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem roweru.

 

Zakres ubezpieczenia:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem roweru gwarantuje ochronę majątku Ubezpieczonego w przypadku zdarzeń, w następstwie których wyrządzona została szkoda osobowa lub w mieniu osób trzecich.

 

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje świadczenia:

  • z tytułu urazów ciała doznanych w związku z użytkowanie roweru,

  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego,

  • z tytułu niemożności skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku z powodu nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z użytkowaniem roweru,

  • dzienną dietę za pobyt w szpitalu w związku z wypadkiem objętym ubezpieczeniem,

  • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

  • koszty jednorazowego nabycia protez oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza.

3. Ubezpieczenie casco roweru skonstruowane jest w systemie od wszystkich ryzyk i obejmuje również kradzież z włamaniem oraz rabunek. Ubezpieczający ma możliwość wyboru sumy ubezpieczenia do wysokości 15.000 zł. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia casco roweru istnieje możliwość ubezpieczenia przyczepki rowerowej oraz bagażu podróżnego.

 

4. Atrakcją produktu „Bezpieczny Rowerzysta” jest możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o kradzież roweru z siedliska i miejsc ogólnie dostępnych.

 

Ubezpieczenie działa na ternie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Islandii.

 

Dzieci do lat 10 przewożone w specjalnych fotelikach i przyczepkach objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków bez dodatkowej składki.

System taryfowy przewiduje 10 % zniżki składki przy ubezpieczeniu już dwóch rowerów oraz 15% zniżki specjalnej dla grup ubezpieczających 10 rowerów i więcej.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA  obowiązujące od 01 października 2018r.