typ
Home » Oferta » Dla firm » Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe


Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który realizuje kontrakty na świadczenie usług lub dostaw, wymagające złożenia finansowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Oferujemy cztery rodzaje gwarancji, zabezpieczające kolejne etapy procesu inwestycyjnego:

  • gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) – stanowi jedną z możliwych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym i zabezpiecza roszczenia inwestora na etapie przetargu;

  • gwarancja należytego wykonania kontraktu – stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

  • gwarancja usunięcia wad i usterek - stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu udzielonej przez wykonawcę umowy rękojmi i/lub gwarancji jakości;

  • gwarancja zwrotu zaliczki – stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń inwestora (zamawiającego) z tytułu braku spłaty zaliczki udzielonej wykonawcy na realizację umowy.

Korzyści dla klienta korzystającego z naszych gwarancji:

  • łatwiejsze zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa,

  • możliwość uczestniczenia w wielu postępowaniach przetargowych w jednym czasie,

  • zwiększenie wiarygodności w oczach kontrahentów,

  • wyeliminowanie ryzyka utraty kaucji w razie niewypłacalności inwestora.

Klientom korzystającym regularnie z gwarancji proponujemy współpracę w ramach umowy generalnej z odnawialnym limitem gwarancyjnym, dzięki czemu formalności związane z udzieleniem gwarancji ograniczamy do niezbędnego minimum a wnioski realizujemy w krótkim czasie.

 

Zapraszamy do kontaktu: gwarancje@tuw.pl

 

 

Ogólne warunki umów o gwarancje do umów zawieranych od dnia 01 stycznia 2020 r.