typ
Home » Oferta » Dla rolników » Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA

Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego pełne bezpieczeństwo Twoje i Twojego gospodarstwa. Nie musisz kupować wielu polis wystarczy tylko jedna, by chronić Twoje gospodarstwo rolne od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, a szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA:

 

chroni:

 • budynki, (które nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia), wiaty, silosy, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe oraz piaskownice, drabinki, zjeżdzalnie,
 • zebrane ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy,
 • materiały opałowe i zapasy, środki ochrony roślin,
 • meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, a także antyki,
 • szyby, lustra, akwaria, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,
 • uprawy,
 • ule pszczele i pszczoły,
 • domy letniskowe,
 • nagrobki,
 • budynki i budowle w budowie,
 • mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.

ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć o klauzule ubezpieczenia:

 • szkód spowodowanych przez przenikanie wody z gruntu,
 • mienia na tarasie i w ogrodzie,
 • szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta

a także o:

dodatkowe ubezpieczenie budynków rolniczych ubezpieczonych na postawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – rozszerzenie zakresu o inne zdarzenia losowe, a budynków mieszkalnych także w wariancie „wszystkie ryzyka”.

 

 Ciebie i Twoją rodzinę chroni przed skutkami:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w związku z czynnościami w życiu prywatnym i posiadaniem mienia prywatnego,
 • odpowiedzialności cywilnej kombajnisty,
 • odpowiedzialności cywilnej pszczelarza,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Zapewnia Tobie i osobom bliskim pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym:

 • zwrot kosztów w przypadku potrzeby prawnego reprezentowania w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony Twojego gospodarstwa, a także ochronę dla siebie i swoich bliskich osób pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • możliwości wyboru optymalnego zakresu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia,

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za staż członkowski w Towarzystwie,
 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • za posiadanie w TUW “TUW” umowy obowiązkowego budynków rolniczych,
 • z tytułu ubezpieczenia w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej (ZWC).

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

TUW "TUW" jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujący od 01 lutego 2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2020r.

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2021r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od 01 października 2020r.