typ
Home » Oferta » Dla rolników » Odpowiedzialność cywilna rolnika

Odpowiedzialność cywilna rolnika


 

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.
 

 

Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
 
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez każdego posiadacza gospodarstwa rolnego wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
 
Zgodnie z zapisami ustawy umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1ha.

 

  
Niezależnie od ilości posiadanych hektarów, ubezpieczeniu obowiązkowemu OC rolnika podlega również osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej.

 

  

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku:
  • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • wyrządzenia szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,
  • poniesienia szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie,

    pod warunkiem że zdarzenie wyrządzające szkodę ma związek z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Zawierając umowę ubezpieczenia w naszym Towarzystwie, stając się jednocześnie jego Członkiem masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.
Nasze Towarzystwo, w celu zapewnienia pełnej ochrony Tobie, Twojej rodzinie i Twojego majątku, daje możliwość dopełnienia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe dobrowolne, indywidualnie ubezpieczenia dopasowane do Twoich potrzeb, , w tym m.in. odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków.