Specjalista ds. sprzedaży/Underwriter

Stanowisko : Specjalista ds. sprzedaży/Underwriter
Specjalista ds. sprzedaży/Underwriter
Lokalizacja: Biuro w Koszalinie
Biuro w Koszalinie

Podstawowe zadania na stanowisku :

 • obsługa zapytań ofertowych
 • kompleksowa obsługa przetargów
 • współpraca z siecią sprzedaży w zakresie ofert specjalnych
 • analiza i ocena ryzyka

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp.rekrutacja@tuw.pl z dopiskiem w temacie „Rekrutacja – Sprzedaż”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody.

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: techniczne, ekonomiczne
 • 5-letniego doświadczenia w sprzedaży/underwritingu ubezpieczeń majątkowych/komunikacyjnych/finansowych
  znajomości ogólnych zagadnień dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (innych, niż ubezpieczenia na życie)
  znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń
  znajomości specyfiki produktów ubezpieczeniowych (majątkowych/komunikacyjnych/rolnych/gwarancji)
  podstawowej znajomości ustawy o zamówieniach publicznych i obsługi typowych narzędzi przetargowych
  znajomości prawa budowlanego
  ogólnej znajomości przepisów p.poż.
  znajomości analizy finansowej (ubezpieczenia finansowe)
  umiejętności oceny ryzyka ubezpieczeniowego i przeprowadzenia analizy szkodowej
  umiejętności kalkulacji wysokości składki
  umiejętności korzystania z map powodziowych, geoportali
  praktycznej znajomości pakietu MS Office
  rzetelności i systematyczności
  posiadania prawa jazdy kat. B

Oferujemy: 

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne, w tym opiekę medyczną
 • możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej