Likwidator Szkód Majątkowych

Stanowisko: Likwidator Szkód Majątkowych
Lokalizacja: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Wrocław

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

 • obsługa procesów likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych i oc z tytułu posiadanego mienia
 • bieżący monitoring i analiza szkodliwości
 • udział w pracach usprawniających procesy likwidacji szkód
 • rozpatrywanie skarg i odwołań
 • podejmowanie decyzji w ramach nadanych limitów
 • tworzenie i aktualizacja rezerw szkodowych

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp.rekrutacja@tuw.pl z dopiskiem w temacie „Rekrutacja – BLSM”.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds likwidacji szkód”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

 Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub
w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • znajomość narzędzi office
 • mile widziane doświadczenie w pracy z elektroniczną teczką szkodową
 • pożądana znajomość systemów kosztorysujących SEKO/NORMA
 • preferowane doświadczenie w likwidacji szkód majątkowych
 • komunikatywność, umiejętności negocjacji
 • rzetelność, dokładność i systematyczność w pracy

Oferujemy:

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia socjalne
 • możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej