Kierownik Projektów

Kierownik Projektów
Centrala (Warszawa)

Podstawowe zadania na stanowisku:

 1. koordynacja prac projektowych, w tym czuwanie nad poprawną i terminową realizacją projektów
 2. przygotowywanie i utrzymywanie harmonogramów projektów
 3. przygotowywanie informacji dla jednostek współpracujących
 4. zapewnienie realizacji projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem, zakresem, budżetem oraz w wysokiej jakości
 5. zapewnienie jakości dla rezultatów prowadzonych projektów
 6. monitorowanie i reagowanie na szanse i zagrożenia w projekcie oraz jego otoczeniu
 7. monitorowanie budżetu projektu
 8. zapewnienie transparentnej komunikacji projektowej
 9. udzielanie wsparcia metodologicznego osobom pełniącym role projektowe
 10. udział w tworzeniu procedur wewnętrznych i dokumentów związanych z zarządzaniem projektami
 11. działanie na rzecz budowania świadomości organizacyjnej pracowników Towarzystwa.

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail.: bsp.rekrutacja@tuw.pl dopiskiem w temacie „rekrutacja – Kierownik Projektów”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobnych

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 Obowiązek informacyjny:

 1. a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;
 2. b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji. W zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Państwa zgody.
 4. d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;
 5. e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;
 6. f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 7. g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane o profilu ekonomicznym
 • minimum 3 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • znajomości przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń
 • wiedzy z zakresu zarządzania, w tym zarządzania procesami organizacyjnymi i ich mapowania oraz optymalizacji
 • znajomości standardów i rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym
 • zdolności w zakresie organizacji pracy zespołów projektowych
 • zdolności analitycznych i prognostycznych
 • komunikatywności, łatwości nawiązywania kontaktów
 • kreatywności, myślenia strategicznego, umiejętności rozwiązywania problemów
 • biegłej znajomości pakietu Office oraz znajomości specyficznych aplikacji informatycznych dedykowanych obsłudze projektów (MS Project, JIRA)
 • znajomości metodyk zarządzania projektami zarówno tradycyjnych jak i zwinnych
 • umiejętności budżetowania, analizy wykorzystania budżetu, analizy odchyleń
 • umiejętności tworzenia „business case”
 • umiejętności tworzenia procedur wewnętrznych i opisywania procesów biznesowych

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • świadczenia socjalne.