typ
Home » Oferta » Pakiet dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych


Oferta gwarantuje kompleksową ochronę majątku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie ochrony prawnej.

 

Pakiet dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia w wariancie ryzyka nazwane od szkód powstałych na skutek: deszczu nawalnego, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, gradu, lawiny, osuwania się ziemi, pożaru, powodzi, silnego wiatru, śniegu i lodu, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zapadania się ziemi,

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, w tym kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 

Dzięki klauzulom dodatkowym można dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb.

W ramach każdego ubezpieczenia gwarantujemy klauzulę automatycznego pokrycia - na je podstawie ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zapewniamy także możliwość ubezpieczenia od:

 • przepięcia,

 • dewastacji,

 • katastrofy budowlanej,

 • aktów terrorystycznych.

 

Ochroną mogą zostać objęte:

 • budynki i budowle,

 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,

 • środki obrotowe,

 • nakłady inwestycyjne,

 • wartości pieniężne, w tym gotówka,

 • mienie osób trzecich,

 • mienie prywatne pracowników Wspólnoty/ Spółdzielni.

 

Pokrywamy koszty na jakie Wspólnota/ Spółdzielnia może być narażona po wystąpieniu szkody, np. koszty akcji ratowniczej, porządkowania, utylizacji oraz rzeczoznawców.

 

W ramach Pakietu dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych proponujemy także:

 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody osobowe i szkody w mieniu wyrządzone nieumyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ochroną objęta jest także odpowiedzialność cywilną kontraktowa za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności.
 • ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości
  Ubezpieczenie to jest zawierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości z dnia 26 kwietnia 2019 r., które nakłada obowiązek zawarcia ww. ubezpieczenia na każdą osobę fizyczną posiadającą licencję na zarządzanie nieruchomością.

 

Atrakcyjna cena Pakietu dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

wynika z optymalnie ustalonych stawek ubezpieczeniowych oraz zniżek, które można uzyskać:

 • za zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

 • za kompleksowe ubezpieczenie,

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

 • za staż członkowski w Towarzystwie.

 

Kompleksowe ubezpieczenie w Pakiecie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych na podstawie OWU „Bezpieczna Firma” zapewnia komfort i spokój w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujący od 01 października 2018r. 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA FIRMA w TUW-ie obowiązujące od 01 października 2018r.