typ
Home »

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"


28 czerwca 2021 roku w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2020 rok, w którym Towarzystwo osiągnęło rentowność na poziomie technicznym, uzyskując pozytywny wynik w kwocie 20 605 tys. zł, czyli o 4 247 tys. więcej niż w 2019 roku. W 2020 roku do TUW „TUW” przystąpiło 82 tys. nowych członków. Składka przypisana brutto wyniosła 622 269 tys. zł, a tym samym przychody Towarzystwa z tego tytułu zwiększyły się o 5,7%  w porównaniu do roku 2019. Dobrą kondycję finansową TUW „TUW” potwierdzają wskaźniki kapitałowe SCR – 171,22% (wzrost o 31,92 punkty procentowe w stosunku do 2019 roku) i  MCR – 380,49% (wzrost o 70,90 punktów procentowych w stosunku do 2019 roku).

 

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej i podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2020 roku. Kapitał TUW „TUW”, decyzją Rad Związków Wzajemności Członkowskiej, został także zasilony z nadwyżek wypracowanych przez związki w 2020 roku.

 

Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu TUW „TUW” dziękujemy członkom, przedstawicielom Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej za udział w Walnym Zgromadzeniu.