typ
Home »

Wiosenna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych


30 marca 2019 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

Począwszy od 2006 r., czyli od początku obowiązywania dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 477), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki ubezpieczeniowej realizowanej ze środków budżetu państwa. Oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami do składki ubezpieczeniowej umożliwia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisana 27 grudnia 2018 r., po raz czternasty już, umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącym dysponentem środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa. Należy podkreślić fakt, iż nadal zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. dopłata będzie przysługiwała w maksymalnej wysokości 65% składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem oczywiście spełnienia wszystkich ustawowych wymogów. Ostatnia nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty odszkodowania w przypadku jednego z ryzyk – ryzyka wystąpienia szkody z powodu suszy. Zmiany polegają na wprowadzeniu tzw. franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia. Producent rolny będzie mógł sam zdecydować jaki poziom strat w uprawach (na skutek suszy) przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie otrzyma odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia. W ryzyku suszy zakłady ubezpieczeń nie będą mogły stosować udziału własnego producenta rolnego w szkodzie. Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w 2019 r. kwota środków budżetu państwa przeznaczona na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych jest kilkukrotnie wyższa niż w latach poprzednich, co powinno zapewnić możliwość ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki ubezpieczeniowej realizowanej ze środków budżetu państwa wszystkim chętnym producentom rolnym.

 

 

Artykuł  stanowi materiał promocyjno - reklamowy TUW „TUW”