typ
Home »

Komunikat w sprawie decyzji UOKIK


W dniu 30 lipca 2018r. TUW „TUW” i InterRisk wydały wspólny komunikat w sprawie decyzji UOKIK z dnia 20 lipca br. o następującej treści:

 

„Działając w imieniu Zarządów

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z satysfakcją informujemy, że Prezes UOKIK  wydał decyzję dotyczącą zwrotu zgłoszenia o zamiarze koncentracji. Decyzja ta została wydana w związku ze stwierdzeniem, że nabycie przez InterRisk udziałów TUW „TUW” od dotychczasowych udziałowców nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

UOKiK po zapoznaniu się z przedstawioną wraz ze zgłoszeniem dokumentacją potwierdził, że w wyniku transakcji nie dochodzi do przejęcia kontroli nad TUW „TUW” i co za tym idzie nie można mówić o zjawisku koncentracji.

Transakcja wymaga jeszcze akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Intencją obu podmiotów jest współpraca i wzajemne wzmocnienie. Jest to możliwe dzięki połączeniu możliwości finansowych, kompetencyjnych i organizacyjnych InterRisk VIG i TUW „TUW”

Tak podjęta współpraca zapewni zachowanie równowagi i stworzenie warunków do realizacji interesów wszystkich stron.

 Z wyrazami szacunku

 

Piotr Narloch                    Ewa Stachura Kruszewska

InterRisk VIG                     TUW „TUW””