typ
Home »

Wiosenna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych


Od dnia 29 marca br. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

Począwszy od 2006 r., czyli od początku obowiązywania dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2047), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki ze środków budżetu państwa. Oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami do składki ze środków budżetu państwa umożliwia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisana w grudniu 2017 r. umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącym dysponentem środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa. Należy podkreślić fakt, iż ostatnia nowelizacja ww. ustawy spowodowała, iż ubezpieczenia upraw rolnych oferowane są na znacznie korzystniejszych, niż poprzednio, warunkach. Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w 2018 r. kwota środków budżetu państwa przeznaczona na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych jest kilkukrotnie wyższa, niż w latach poprzednich. Powyższe, w połączeniu z możliwością uzyskania dopłaty do składki w pełnej jej wysokości (65%), zapewnia że rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do składki bez względu na fakt, jaka stawka taryfowa za dane ubezpieczenie jest ostatecznie zastosowana. Wyjątkiem są ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz ubezpieczenia truskawek, w przypadku których wysokość dopłaty uzależniona jest od klasy bonitacyjnej gleby, na której założone są te uprawy i dopłata ta nie może przekroczyć 65% stawki taryfowej określonej w wysokości:

  1. 9% s.u. - w przypadku upraw na klasach gleby I – IVb (maksymalna dopłata wynosi zatem 5,85% s.u.),
  2. 12% s.u. - w przypadku upraw na V klasie gleby (7,8% s.u.),
  3. 15% s.u. - w przypadku upraw na VI klasie gleby (9,75% s.u.).

 

 

Artykuł  stanowi materiał promocyjno - reklamowy TUW "TUW"