typ
Home »

Ubezpieczenia upraw rolnych w TUW „TUW” – jesień 2017r.


TUW „TUW” jako jeden z pierwszych zakładów ubezpieczeń rozpoczął już jesienną akcję zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

Towarzystwo przygotowało bardzo szeroką, najprawdopodobniej najbogatszą na rynku, ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, na którą składa się 20 wariantów ubezpieczenia, począwszy od zawierających tylko pojedyncze ryzyka gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, poprzez najbardziej popularne „jesienne” warianty ubezpieczenia, tzw. „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowani, przymrozki wiosenne), a skończywszy na wariancie Pełny Plus, który zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową od wszystkich 10 ryzyk, wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, czyli od: gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi i suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna obsunięcia się ziemi i lawiny. Oczywiście, oferta Towarzystwa uwzględnia także możliwość skorzystania przez Rolnika z dopłaty do składki z budżetu państwa, dzięki czemu jest ona nie tylko prawdopodobnie najbogatszą na rynku, a przy tym najbardziej urozmaiconą, ale także i bardzo atrakcyjną cenowo, co niewątpliwie jest podstawowym warunkiem jej akceptacji przez Rolników. Należy przy tym podkreślić fakt, iż rok 2017 jest pierwszym rokiem obowiązywania znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (od 1 kwietnia 2017r.), której postanowienia umożliwiają uzyskanie pełnej wysokości dopłat do składki z budżetu państwa (aż 65%), bez względu nawet na zastosowaną ostatecznie, w danym ubezpieczeniu, stawkę ubezpieczeniową – nie obowiązuje już bowiem, jak to miało miejsce w latach poprzednich, górna wysokość stawki ubezpieczeniowej (6% s.u.), powyżej której dopłata do składki z budżetu państwa w ogóle Rolnikowi nie przysługiwała (nieco inne rozwiązania obowiązują dla ubezpieczeń upraw drzew i krzewów owocowych oraz upraw truskawek). Co istotne, ubezpieczenie w każdym z oferowanych przez Towarzystwo wariantów ubezpieczenia umożliwia spełnienie Rolnikowi obowiązku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych (tylko tych wymienionych w ww. ustawie), będących w danym czasie „na polu”.

        Z uwagi na powyższe, Towarzystwo spodziewa się, i jest na to przygotowane, że w aktualnie trwającej już jesiennej akcji akwirowania ubezpieczeń upraw rolnych, uda się objąć ochroną ubezpieczeniową nawet większy areał upraw rolnych, niż miało to miejsce w latach ubiegłych.