typ
Home »

Nowy pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna Firma w TUW-ie”


Od połowy lipca br. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży nowy pakiet ubezpieczeń "Bezpieczna Firma w TUW-ie".

 

Ubezpieczenie dedykowane jest przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym posiadającym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Konstrukcja ogólnych warunków ubezpieczenia została podzielona na poszczególne rodzaje ubezpieczeń: mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, mienia w transporcie (cargo), sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz klauzule dodatkowe.

Nowe brzmienie otrzymały definicje zdarzeń ubezpieczeniowych: „silny wiatr”, „zalanie”, „dewastacja”, „deszcz nawalny” czy „powódź”. Wprowadzone zostały również nowe klauzule, które wyróżniają nasze ogólne warunki ubezpieczenia na tle ofert rynkowych, w szczególności klauzula zniesienia wszystkich franszyz określonych w OWU.

 

W ramach ubezpieczenia mienia przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki, lokale, budowle, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne oraz mienie prywatne pracowników. W ramach ubezpieczenia urządzeń i wyposażenia ochroną objęte są również niskocenne składniki majątku. Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych może być zawarte w wariancie od ryzyk nazwanych lub w nowym wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Ochrona może zostać uzupełniona o powódź, dewastację, przepięcie, katastrofę budowlaną, wprowadzone zostały także nowe klauzule: ubezpieczenie budynków w budowie, maszyn od awarii, maszyn od szkód elektrycznych czy zniesienia konsumpcji sum ubezpieczenia.

 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limit na OC kontraktowe zwiększony został do 100% sumy gwarancyjnej oraz rozszerzona została odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o klauzule OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy, OC za szkody w środowisku naturalnym oraz nowe klauzule OC wzajemnej, OC za podwykonawców.

 

Do ubezpieczenia mienia oraz sprzętu elektronicznego wprowadzone zostały nowe zasady dotyczące minimalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych miejsca ubezpieczenia.

 

Atrakcyjny i elastyczny zakres ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie pozwoli na dopasowanie kształtu polisy do specyfiki działalności ubezpieczanych podmiotów.