typ
Home » FAQ

FAQ


W jakich ubezpieczeniach specjalizuje się Towarzystwo? Do kogo skierowana jest oferta?
Nasze Towarzystwo realizuje wszystkie ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, szczególnie ciekawa oferta kierowana jest do rolników, rodzin w miastach i na wsiach oraz do właścicieli małych i średnich firm. Przygotowane pakiety są dopasowane do potrzeb oraz niedrogie.

 

Ile placówek posiada Towarzystwo i gdzie się one znajdują?
Obecnie posiadamy ponad 80 placówek na terenie całego kraju (mapka). Centrala Towarzystwa znajduje się w Warszawie.

 

Jak znaleźć Agenta Ubezpieczeniowego TUW „TUW"?

Najprościej będzie zapytać o agenta drogą mailową w najbliższej placówce „TUW” (mapka),

 

Gdzie można zawrzeć lub wznowić umowę ubezpieczenia?

Umowy ubezpieczenia zawiera się :

 • w Biurach Regionalnych,

 • w Oddziałach Biur Regionalnych,

 • w Filiach Oddziałów i Biur Regionalnych,

 • za pośrednictwem Agentów Ubezpieczeniowych.

Najbliższą naszą placówkę można znaleźć w zakładce kontakt.

 

Gdzie należy się zgłosić w celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej?

W celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej należy się skontaktować:

 • z Biurem Regionalnym,
 • z Oddziałem lub Filią
 • z Agentem Ubezpieczeniowym,
 • drogą mailową, osobiście lub telefonicznie.

Najbliższą naszą placówkę można znaleźć w zakładce kontakt.

 

Gdzie można/należy zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić telefonicznie pod numerami Infolinii: (22) 545 39 50, 801 001 003 lub w najbliższej jednostce terenowej TUW "TUW"(mapka).

 

Jak postępować w przypadku szkody?

Szkodę należy zgłosić telefonicznie pod numerami Infolinii: (22) 545 39 50, 801 001 003 lub w najbliższej jednostce terenowej TUW "TUW"(mapka) wysyłając druk zgłoszenia szkody (do pobrania).

 

Jak postępować w przypadku szkody komunikacyjnej?

Należy spisać ze sprawcą wspólne oświadczenie, podając:

 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu uczestników zdarzenia,

 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,

 • numer polisy sprawcy,

 • miejsce i godzinę szkody,

 • krótki opis zdarzenia i jego okoliczności.

Szkodę można zgłosić telefonicznie pod numerami Infolinii: (22) 545 39 50, 801 001 003 lub w najbliższej jednostce terenowej TUW "TUW"(mapka) wysyłając druk zgłoszenia szkody (do pobrania).

 

Czy otrzymam zniżkę za kompleksowe ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"?
Tak. Oferujemy atrakcyjne stawki i rabaty w przypadku jednoczesnego ubezpieczenia domu, mieszkania czy firmy oraz  samochodu. Szczególnie polecamy ubezpieczenia pakietowe oferowane przez Towarzystwo.

 

Jakie informacje są potrzebne w celu wyliczenia składki OC, AC, NNW?

Wyliczenie składki OC:

 • miejsce rejestracji albo użytkowania pojazdu,

 • pojemność silnika lub jego DMC

 • rodzaj pojazdu: osobowy/ciężarowy/inne,

 • okres posiadania ubezpieczenia i wiek posiadacza

 • przebieg ubezpieczenia OC,

 • posiadanie innych ubezpieczeń w TUW „TUW".

Wyliczenie składki AC:

 • miejsce rejestracji albo użytkowania pojazdu,

 • wartość pojazdu,

 • pojemność silnika,

 • marka i rodzaj pojazdu: osobowy/ciężarowy/inne,

 • rok produkcji pojazdu,

 • okres posiadania ubezpieczenia AC,

 • posiadanie innych ubezpieczeń w TUW "TUW".

Wyliczenie składki NNW:

 • wysokość składki jest uzależniona od sumy ubezpieczenia,

 • rodzaj pojazdu: osobowy/ciężarowy/autobus/jednośladowy/nauka jazdy/inne.

Na ile rat można rozłożyć opłacenie składki OC, AC?

Składkę ubezpieczenia można rozłożyć na dwie raty.

 

Co należy zrobić po kupnie samochodu z polisą OC zawartą w „TUW”?

Należy się zgłosić z umową kupna i polisą do najbliższej jednostki terenowej TUW „TUW" i uzyskać aneks przenoszący ochronę na nowego posiadacza do końca ważności polisy (mapka).

 

W jaki sposób i w jakich przypadkach można dostać zwrot części niewykorzystanej składki za ubezpieczenie komunikacyjne?

Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia z OC zwracana jest Ubezpieczającemu m. in. w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę. Szczegółowy katalog przypadków, w których przysługuje zwrot składki, zawarty jest w art. 41 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

AC/Assitance/NNW - zwrot składki przysługuje w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta.

Szczegółowe zasady zwrotu składki zawarte są w odpowiednich ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych na stronie „TUW”.

 

Czy Towarzystwo posiada podpisane umowy z warsztatami naprawczymi?
Towarzystwo współpracuje z siecią warsztatów, w których można dokonać naprawy pojazdu oraz skorzystać z opcji wynajmu samochodu zastępczego.

 

Co to jest Assistance?

Ubezpieczenie ASSISTANCE pomoże zmniejszyć niedogodności w podróży, w przypadku zaistnienia niespodziewanego, przykrego wypadku – kolizji czy awarii pojazdu. Dotyczy posiadaczy pojazdów osobowych, ciężarowych do 3,5 t DMC oraz motocykli. Do wyboru są trzy pakiety ochrony, najszerszy zapewnia nawet:

 • pojazd zastępczy,

 • zakwaterowanie w hotelu,

 • pokrycie kosztów powrotu do domu (pociąg lub autobus).

Kto może zawrzeć ubezpieczenie Assistance?

Umowy ubezpieczenia Assistance mogą być zawierane wyłącznie z posiadaczami motocykli, samochodów osobowych, samochodów osobowo-ciężarowych lub ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którzy zawarli w Towarzystwie umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) lub ubezpieczenie autocasco (AC). ASSISTANCE w najprostszym wariancie Standard otrzymasz nieodpłatnie wraz z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.

 

W jakich okolicznościach i w jakim trybie można złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Okoliczności, w których można złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC to:

 • nabycie pojazdu – dotyczy polisy „kupionej” z autem,

 • podwójne ubezpieczenie,

 • rezygnacja z kontynuacji ubezpieczenia na kolejny roczny okres ochrony.

Co należy zrobić w celu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

Proponujemy skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w zakładce (do pobrania). Wypełniony formularz należy podpisać i wysłać pocztą, drogą elektroniczną w postaci skanu, albo złożyć osobiście w placówce (mapka) albo u agenta.

 

Mam polisę na samochód w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Co powinienem zrobić w przypadku sprzedaży samochodu?

Najlepiej poinformować Towarzystwo o zbyciu pojazdu poprzez przesłanie kopii/skanu umowy kupna-sprzedaży. Należy sprawdzić, czy dane osobowe nabywcy (imię, nazwisko, adres, nr PESEL) są kompletne i czytelne.

 

Jaki jest termin wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC?

 • Umowę zawartą na 12 miesięcy można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia (czyli w przedostatnim dniu jej obowiązywania).

 • W przypadku zmiany posiadacza pojazdu, nabywca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie trwania umowy. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy - tzn. umowa rozwiązuje się z dniem nadania wypowiedzenia w placówce Poczty Polskiej albo z dniem doręczenia Towarzystwu. W treści wypowiedzenia można wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. W razie braku wypowiedzenia umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z końcem okresu, na który była zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu.

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia uzyskuje się na pisemny wniosek w dowolnej placówce Towarzystwa.


Nie słyszałem do tej pory o Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Czy to nowa firma?
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" rozpoczęło działalność w 1992 roku. Jesteśmy najdłużej działającym i największym ubezpieczycielem w Polsce prowadzącym działalność w formie prawnej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Jaka jest różnica pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a Towarzystwem Ubezpieczeń zorganizowanym w formie Spółki Akcyjnej?

Zasadniczym celem działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" jest ubezpieczanie swoich Członków na zasadzie wzajemności.

Każdy ubezpieczający staje się Członkiem i współwłaścicielem Towarzystwa. Działalność prowadzona jest z myślą o interesie naszych Członków – działanie nie dla zysku, czyli działanie non – profit.

Nie ma tu właścicieli - akcjonariuszy, a więc nie zachodzi potrzeba wypracowywania zysku. Każdy ubezpieczający jest Członkiem "TUW", a zarazem udziałowcem.


Czym różnimy się od innych towarzystw ubezpieczeniowych?
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" zapewnia lepsze zrozumienie potrzeb ubezpieczeniowych swoich członków oraz zapewnia bezpośredni kontakt i dobrą jakość obsługi na poziomie lokalnym. Ubezpieczający nie jest klientem, tylko częścią wspólnoty. Może liczyć na zniżki za staż członkowski w „TUW”

Nie mam wiedzy o ubezpieczeniach, czy mogę liczyć na pomoc w wyborze ubezpieczenia dla mnie?
Naszym ubezpieczającym zapewniamy pomoc w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. Prosimy o kontakt z najbliższą placówką Towarzystwa (mapka).

Czy wypłacalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" jest zabezpieczona?
Nasze Towarzystwo współpracuje z wiodącymi firmami reasekuracyjnymi na świecie. Dzięki ubezpieczeniu ubezpieczenia, jak określa się reasekurację, zapewniona jest nasza stabilność finansowa.

 

Kto kontroluje działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"?

Oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego, jak wszystkie Towarzystwa, i również Rada Nadzorcza, oraz uczestnicy corocznego Walnego Zgromadzenia Członków „TUW”.

 

Gdzie mogę znaleźć numer konta do przelewu za polisę?

Najlepiej poprosić w najbliższej placówce „TUW”  o przesłanie nr konta drogą mailową, podając nr polisy.

 

Jestem rolnikiem, jakie umowy ubezpieczenia muszę zawrzeć?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na rolnika obowiązek ubezpieczenia

 • budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Za skutki jakich zdarzeń dostanę odszkodowanie z polisy ubezpieczenia obowiązkowego budynków w gospodarstwie rolnym?

Zgodnie z Ustawą – budynki chronione są od skutków ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny, upadku statku powietrznego.

 

Które budynki w moim gospodarstwie muszę ubezpieczyć?

Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.  Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący w posiadaniu rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 

Skąd mam wiedzieć, ile wart jest mój budynek?

Do ubezpieczenia budynku może być podana jego wartość nowa lub rzeczywista. Pracownik „TUW" lub Agent pomoże poprawnie ustalić wartość każdego budynku do ubezpieczenia.

 

Jakie ubezpieczenia dla rolnika oferuje „TUW”

Towarzystwo posiada w ofercie bardzo dużą ilość różnych ubezpieczeń dla mieszkańców wsi:

 • ubezpieczenie mienia i budynków oraz budowli – razem z ubezpieczeniem maszyn, środków produkcji, mienia domowego, zmagazynowanych płodów rolnych, zwierząt, upraw,

 • od ognia i zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji, a dla zwierząt – od chorób i uboju z konieczności.

Ubezpieczenie można kupić w formie dopasowanego do potrzeb i zindywidualizowanego pakietu „Bezpieczna Zagroda”

 

Czy można w „TUW” ubezpieczyć uprawy z dopłatą z budżetu?

Tak, realizujemy ubezpieczania „dopłatowe”. O szczegóły można pytać w placówkach „TUW”

 

Czy mogę ubezpieczyć budowę mojego domu?

Oferujemy pakiet „Bezpieczny Dom w Budowie”, zabezpieczający budowę od zdarzeń losowych, a po zamknięciu obiektu można również chronić ryzyko kradzieży wyposażenia, materiałów czy maszyn budowlanych.